Terms & Conditions

مشترک جهت شرکت در مزایده سیم کارت های رند و مرتب و خرید امتیاز آنها موظف به پذيرش و متعهد به رعایت ضوابط و شرایط ذیل است:

1. تعاریف

1-1- ایرانسل: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

1-2- مزایده گزار: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

1-3- مشترک: هر شخص اعم از حقیقی که با ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین امتیاز استفاده از سیم کارت و برقراری ارتباط از طریق شبکه ایرانسل را به دست می آورد.

1-4- مزایده گر: هر یک از مشترکین سیم کارت های اعتباری یا دائمی (پس پرداخت) ایرانسل که با ورود به پورتال مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت، در مزایده یک یا چند سیم کارت رند شرکت می نماید.

1-5- سیم کارت رند و مرتب: سیم کارتی که شماره آن به تعیین کمیته نظارت شرکت ایرانسل بر اساس معیارهایی مانند ترتیب ارقام و یا تکرار رقمی خاص، رند رسیده است.

1-6- مزایده الکترونیکی: فرآیندی که طی آن هر یک از مشترکان می توانند با ورود به پورتال مزایده ایرانسل، پیشنهاد قیمت خود را جهت خرید امتیاز یک یا چند سیم کارت رند اعلام نمایند و آن سیم کارت، در صورت تکمیل فرآیند پرداخت و ثبت نام، به مزایده گری که بالاترین پیشنهاد را اعلام کرده باشد واگذار خواهد شد

1-7- پورتال مزایده: پورتال شرکت ایرانسل به نشانی rond.irancell.ir که هر یک از مشترکان می‌توانند با آدرس ایمیل و رمز شخصی خود در این پورتال ثبت نام و در مزایده سیم کارت های رند شرکت نمایند.

1-8- زمان نزدیک به پایان مزایده: 24 ساعت مانده به پایان هر مزایده به عنوان زمان نزدیک به پایان مزایده نام گذاری شده است.

1-9-بهای پایه: حداقل مبلغی که شرکت ایرانسل برای واگذاری امتیاز یک سیم کارت رند تعیین می نماید. این مبلغ می تواند از یک شماره به شماره دیگر متفاوت باشد.

1-10- سپرده شرکت در مزایده: مبلغی که هر مشترک باید جهت امکان شرکت در هر یک از مزایده ها از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال مزایده ایرانسل به حساب معرفی شده واریز نماید که در سند حاضر اختصاراً «سپرده» نامیده می شود.

2. شرایط عمومی شرکت کنندگان

2-1- کلیه مشترکان حقیقی شرکت ایرانسل در صورت عدم وجود محدودیت ثبت نام سیم کارت مطابق مقررات مربوط، می توانند با ورود به پورتال مزایده ایرانسل و پرداخت سپرده پیش بینی شده، نسبت به شرکت در مزایده و خرید امتیاز سیم کارت های رند اقدام نمایند.

2-2- داشتن شرایط قانونی انجام معاملات و تصرف در اموال و حقوق مالی و نیز دارا بودن حداقل 18 سال تمام شمسی برای حضور در مزایده ضروری است. متقاضیانی که سن آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، می توانند از طریق ولی یا قیم قانونی خود در مزایده شرکت نمایند. در این حالت سیم کارت رند به نام ولی یا قیم ثبت نام شده و تحت کنترل وی در اختیار متقاضی زیر 18 سال قرار می گیرد.

3. ضوابط شرکت در مزایده

3-1- هر یک از مشترکین می توانند با استفاده از آدرس ایمیل و رمز شخصی خود از طریق پورتال مزایده، وارد حساب کاربری خود شده و مراحل شرکت در مزایده را تکمیل نمایند.

3-2- هر یک از متقاضیان جهت امکان شرکت در مزایده، باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده که میزان آن وفق جدول ذیل تعیین می گردد را از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال ایرانسل به حساب معرفی شده به نام مزایده گزار واریز نماید. این مبلغ تا تعیین تکلیف مزایده ای که آن مشترک در آن شرکت نموده است در این حساب نگهداری خواهد شد.

مبلغ ودیعه (ریال) مبالغ پیشنهادی
۱۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال
۵۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی مساوی و بالاتر از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

توجه1: در صورتی‌که مزایده گر جزء 3 برنده مزایده نباشد، سپرده شرکت در مزایده ظرف 4 روز کاری از زمان درخواست استرداد سپرده به وی عودت داده خواهد شد. در غیر این صورت تا زمان مشخص شدن وضعیت برنده نهایی (تکمیل فرآیند خرید) این مبلغ غیرقابل دسترس باقی می ماند.

توجه2: استرداد مبلغ سپرده، پس از درخواست مزایده گر امکان پذیر خواهد بود. به این منظور وی پس از اتمام فرآیند مزایده هایی که در آنها شرکت نموده و در صورتیکه جزء 3 برنده اول مزایده نباشد می تواند با ورود به پورتال مزایده، درخواست خود را از طریق کلیک بر قسمت "درخواست استرداد به حساب بانک" اعلام نماید.

توجه3: در صورتی که مزایده گر در چند مزایده به طور همزمان شرکت نموده باشد و جزء 3 برنده اول مزایده ها نباشد ، مبلغ سپرده به حساب مشترک استرداد خواهد شد در صورتیکه مشترک بر روی "درخواست استرداد به حساب بانک" کلیک نماید و درخواست استرداد سپرده پیش از اتمام هر یک از مزایده‌ها و در صورتی که مزایده گر جزء 3 برنده اول باشد ،استرداد مبلغ سپرده پس از تعیین تکلیف آن مزایده و یا مزایده ها موکول خواهد شد.

توجه ۴: استرداد خودکار وجه تنها برای پرداخت هایی که از طریق کارت بانکی متصل به حساب متمرکز انجام شده و در زمان استرداد فعال باشد، امکان پذیر است. استرداد وجوه در خصوص پرداخت هایی که از طریق کارت هدیه و سایر کارت های مشابه انجام میگیرد و یا از طریق کارت اولیه ای که در زمان استرداد فعال نباشد، صرفا از طریق شماره شبای معرفی شده توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

توجه ۵: شماره شبای درخواست شده در پورتال برای مواردی که سیستم به هر دلیل قادر به استرداد وجه به صورت خودکار نباشد استفاده خواهد شد. لذا لازم است تا مزایده گر نسبت به وارد کردن شماره شبا، نام و نام خانوادگی دارنده حساب شبا دقت لازم را مبذول نماید. در غیر این صورت شرکت ایرانسل هیچ گونه مسئولیتی را در قبال وجه مذکور نمی پذیرد. در صورت هر گونه مغایرت بین شماره شبای معرفی شده و نام و نام خانوادگی دارنده حساب، شماره شبای اعلام شده ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

توجه6: شماره شبای درخواست شده در پورتال صرفا برای مواردی که سیستم به هر دلیل قادر به استرداد وجه به صورت خودکار نباشد، استفاده خواهد شد. لذا لازم است تا مزایده گر نسبت به وارد کردن شماره شبا، نام و نام خانوادگی مربوط به حساب دقت لازم را مبذول نماید، در غیر این صورت شرکت ایرانسل هیچ مسئولیتی را در قبال وجه مذکور نمی پذیرد.

توجه7: بعد از اتمام هر مزایده، شخصی که بالاترین پیشنهاد را ثبت نموده به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد و دو نفر بعدی نیز به عنوان رزرو اول و رزرو دوم انتخاب می شوند. این دو نفر در واقع دارای بالاترین پیشنهادها به ترتیب بعد از پیشنهاد فرد برنده هستند. رزرو دوم و سوم در صورتی برنده شناخته خواهند شد که تفاوت قیمت پیشنهادی آنها با برنده قبلی از مجموع سپرده شرکت در مزایده برنده اول و دوم بیشتر نباشد.

توجه8: برنده مزایده و همچنین رزرو اول و دوم نمی توانند تا پایان مزایده و انتقال قطعی شماره و یا لغو کامل مزایده، سیم کارت خود را به اشخاص دیگر منتقل نمایند.

3-3- هر فرد می‌تواند حداکثر 10 سیم کارت را با یک کد ملی در شرکت ایرانسل ثبت نام و فعال نماید. مشترکان جهت شرکت در مزایده ملزم به رعایت این تعداد هستند. در صورت رسیدن تعداد سیم کارت های یک مشترک به سقف مذکور، وی می تواند سیم کارت را بنام فرد دیگری ثبت نام نماید و شرکت ایرانسل با احراز هویت مشخصات ثبت نام شده به خریدار تحویل می دهد و در غیر این صورت مزایده گر می بایست بعد از دریافت سیم کارت غیرفعال خود، یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام نماید.

توجه1: در صورتی که مزایده گر در چند مزایده به طور همزمان برنده شود، به نحوی که مجموع تعداد سیم کارت های سابق وی با سیم کارت هایی که حق تقدم در خرید امتیاز آنها را پیدا نموده از سقف مذکور در بند فوق تجاوز نماید، وی با پرداخت کامل مبلغ هر سیم کارت و دریافت آن می تواند سیم کارت را بنام فرد دیگری ثبت نام نماید و شرکت ایرانسل با احراز هویت مشخصات ثبت نام شده به خریدار تحویل می دهد و در غیر این صورت مزایده گر می بایست بعد از دریافت سیم کارت غیرفعال خود، یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام نماید.

4-3- نوع شماره رند برنده شده از حیث اعتباری یا دائمی بودن توسط فرد برنده قابل تعیین است.

5-3- برنده مزایده ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتایج مهلت خواهد داشت تا مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی خود و سپرده شرکت در همان مزایده را از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال مزایده پرداخت نماید. در صورتیکه برنده در زمان تعیین شده اقدام به واریز مبلغ قابل پرداخت ننماید، سپرده شرکت در مزایده وی بنفع ایرانسل ضبط خواهد شد.

توجه1: پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده و در صورتی که در سپرده خود مبلغ کافی داشته باشد، وی مختار است در مزایده دیگری شرکت نموده یا استرداد سپرده خود را درخواست نماید.

6-3- در صورتی که به هر دلیل برنده مزایده از پرداخت مبلغ پیشنهادی و تکمیل فرآیند ثبت نام امتناع نموده یا از آن منع شود، رزرو اول به عنوان برنده بعدی اولویت دار اعلام شده و باید ظرف 24 ساعت نسبت به پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع توسط رزرو اول، رزرو دوم به عنوان برنده نهایی اعلام می شود و مهلت مشابهی به وی داده می شود. در صورتی‌که هیچ یک از افراد برنده اقدام به پرداخت ننمایند، مزایده باطل اعلام می شود.

7-3- هر یک از شرکت کنندگان به جز 3 نفر اول در مزایده تنها تا قبل از زمان «نزدیک به پایان مزایده» امکان لغو پیشنهاد خود را خواهند داشت. لیکن در زمان نزدیک به پایان مزایده پیشنهاد دهندگان دیگر قادر به لغو پیشنهاد خود نبوده و در صورت برنده شدن، در قبال پرداخت مبلغ پیشنهادی خود مسئول خواهند بود.

8-3- هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده مزایده گر خواهد بود.

پس از اتمام کلیه مراحل مزایده، پرداخت مبلغ پیشنهادی و تعیین نوع شماره از لحاظ دائمی یا اعتباری بودن، شماره رند خریداری شده به نام فرد ثبت نام شده و یا سیم کارت به صورت غیرفعال صادر شده و بدون دریافت هزینه حمل از طریق پست به نشانی پستی درج شده توسط مزایده گر در مرحله ثبت نام ارسال می شود. تحویل و فعال سازی سیم کارت موضوع مزایده، صرفاً پس از احراز هویت، تکمیل فرم ثبت نام ممضی به امضاء و دریافت یک نسخه رونوشت مدارک شناسایی مزایده گر (کارت ملی و یا شناسنامه جدید برای مشترکان ایرانی و گذرنامه برای اتباع غیر ایرانی) در صورت ثبت نام و در غیر این صورت تحویل سیم کارت به شخص مزایده گر با نشانی و آدرس ثبت شده در اطلاعات پرونده شخص صورت می گیرد و فرد با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام می نماید.

توجه 1: پس از اولین ورود به پورتال، سیستم از مزایده گر می خواهد اطلاعات فردی خود را تکمیل نماید. از آنجا که در صورت برنده شدن و طی مراحل قانونی، سیم کارت به نشانی و مشخصات اعلام شده ارسال خواهد شد، مزایده گر موظف است در ورود اطلاعات در هنگام تکمیل مراحل ثبت نام دقت کامل نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل به علت نادرست بودن این اطلاعات، شرکت ایرانسل مسئولیتی در قبال مفقود شدن سیم کارت بر عهده نخواهد داشت.

4. قانون حاکم

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر کلیه ضوابط و شرایط شرکت در مزایده الکترونیکی واگذاری سیم کارت های رند ایرانسل و دعاوی احتمالی ناشی از آن حاکم خواهد بود. همچنین نظر به اینکه مشترکان تنها از طریق آدرس ایمیل و رمز شخصی خود می توانند در مزایده سیم کارت های رند شرکت نمایند، مفاد قرارداد مشترکین و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز لازم الرعایه خواهد بود.

مشترک ضمن قبول شرایط و ضوابط شرکت در مزایده موضوع سند حاضر، حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد آن را از خود سلب و ساقط نموده است.

اینجانب متعهد می گردم مبلغ واریزی به حساب ایرانسل صرفا جهت خرید سیم کارت بوده و هیچگونه عملیات دیگری با وجه مذکور صورت نپذیرفته است. بدیهی است در صورت اثبات عدم تعلق وجه واریزی به اینجانب و یا انجام هرگونه تراکنش و عملیات بانکی غیر مجاز، مسئولیت پاسخگویی به کلیه پیامد های احتمالی در مراجع ذیصلاح قضائی و غیر قضائی بر عهده اینجانب می باشد.

Before you continue the registration process, please carefully read and accept the related terms and conditions and then proceed.

The subscriber is responsible for the validity of all the registration information and sent documents and the compatibility thereof with his/her particulars; and s/he will be held responsible for any consequences arising out of presenting false document and incorrect information.

Please pay attention in entering your National ID/Passport Number.

These new SIM Cards can be used in Normal, Micro and Nano format.

The price of the Prepaid 4G SIM Cards are as follow:

SIM Type SIM Price Initial AireTime Postage Cost Final Price (VAT Inclusive)
Prepaid 16,000 Tomans 2,000 Tomans 8,000 Tomans 28,000 Tomans
Fan Club Prepaid 16,000 Tomans 4,000 Tomans 8,000 Tomans 28,000 Tomans

After completing the process and paying the amount, your selected SIM Card which has been registered in the site will be sent to the address announced by the subscriber within 7 working days.

Post Delivery: The person under whose name the SIM Card has been registered needs to have his National ID card and hand over a copy of that to the postman for identification purposes. Signed registration form and a copy of the National ID card must be handed over to postman as well.

Canceling the Purchase: Purchaser can cancel his/her purchase and request the refund no more than 7 working days upon registration. To request the refund, Purchaser (the person under whose name the SIM Card has been registered) needs to download the related form from here, complete it and either email it to CS@mtnirancell.ir or fax it to 021-66651901. (It's better to cancel your purchase as soon as possible in order to avoid any waste of money or time. Please be noted that to cancel the purchase, SIM Card must have not been delivered. Moreover, the postage cost cannot be refunded.

An accurate 10 digit postal code correspondent to the address is required for registration. Please refer to your utility bills (fixed phone, water, electricity or gas) to get the accurate postal code of your place of residence. Note that the code printed on your national card does not necessarily correspond to the postal code of your current place of residence. Please be careful while entering the postal code and other information since the information recorded in your file (in Irancell system) is the basis for providing you with all Irancell gifts and services.

National ID Card is considered as a valid identification document for Iranians and a passport is to be used for confirming the identity of non-Iranians.

If the postman refers to deliver the SIM card twice and you are not present at the address, the SIM Card will be sent back to the regional post offices (in Tehran) or Central Post Office (in provinces). Please remember that if you do not go to the post office within fifteen (15) days as of the date the SIM Card is sent back to the post office, it will be returned to Irancell. You will then be notified via an SMS. The SIM Card returned from the post office to Irancell will be kept for ninety (90) days during which the subscriber can refer in person to receive the same. Evidently, should the subscriber fail to refer within the said 90 days, they will have no rights in connection with the service subscription, the allocated number and the paid connection fee.

SIM Card ownership limitations: please note that according to the CRA instructions, it is only possible to register for and activate maximum 10 SIM Cards by each natural person. In other words, it is not possible for any natural person to register and activate more than 10 SIM Cards with the same national ID.

When purchasing a number via Irancell e-Shop, if you keep the number in your cart but someone else pays for it first, the number will be owned by the person who have made the payment successfully first.

In the event of a SIM Card being stolen, lost, or damaged in any way, the subscriber shall immediately inform Irancell either via calling the call center or by referring to one of the service centers and/or authorized dealers and suspend the SIM. Otherwise the SIM Card owner shall be held responsible for any consequences.

If the SIM Card owner decides to transfer ownership of the SIM to another person, he should follow all Irancell's regulations in this regard. All the responsibilities with the SIM Card shall lie with the SIM owner until the ownership of the SIM Card is legally transferred to another person

You may refer to Irancell website in order to make your suggestions, criticisms and complaints. In order to contact Irancell Call Center, you can simply dial 700 from your Irancell SIM Card or 09377000000 from other lines.

Irancell Telecommunications Services Company (PJSC) under MTN IRANCELL trademark

Principal place of business: Irancell Headquarters, Alidoost Alley, Ghaderi Alley, Zandi St., Shahid Panahi Nia Blvd. Heravi Sq., Tehran.

I, the undersigned, have fully read all the above terms and conditions with regards to purchasing Irancell SIM Card as well as the Subscribers Agreement and I am fully informed of its provisions and undertake to observe and implement the same. I also accept the probable legal or criminal responsibilities related to registering for and using Irancell SIM Card.

Please read the following terms and conditions carefully before registration.

MTN Irancell postpaid SIM cards are available for 60.000 Tomans as below:

MTN Irancell golden postpaid numbers are also available:

All prices are 9% VAT inclusive.

SIM card will be sent free of charge.

Purchase MTN Irancell SIM cards with 50% discount to enjoy a 59.9 Toman/Minute flat rate when calling any mobile or fixed lines inside Iran. You will also receive 20GB free internet (valid for 30 days). You can also enjoy 1 hour free on-net call every day by dialing *4444*1#.

What is credit?

The amount which is a credit deposited in MTN Irancell postpaid accounts by default which enables the subscriber to enjoy mobile services during the billing cycle as long as the said limit is not reached and there is no need to pay any extra charges.

The subscriber can choose any of the following credit limits based on his usage amount.

* The final price will be calculated based on the chosen credit limit’s price.

You may use the following codes to manage your iSIM account:

Note:

The subscriber is fully responsible for the accuracy of all the details and documents provided when registering for iSIM and he will accept any probable consequences in case of failure to do so.

Be precisely accurate when entering your National ID.

The iSIM price can only be paid online.

While going through the online registration process, the customer will pay the internet charges based on the prices set by the respective internet provider company.

Upon completing the payment, the SIM card selected and registered for, will be sent within 7 working days to the address provided when registering.

A hard copy of the registration form (with the details of the person who registered for the SIM card) will be submitted to you when the postman refers to deliver the SIM card. To receive the SIM card, you need to read and confirm the information on the registration form with your signature and finger print and submit a copy of your National ID card to the postman. To authenticate, the SIM owner needs to be present at the time of SIM delivery.

In case of failure to make the payment within 140 days as of the invoice date, the amount of the bill will be deduced from the deposit.

The accurate 10-digit postal code correspondent to your address is required for registration. Please refer to the utility bills (fixed phone, water, electricity or gas) to get the accurate postal code. It’s very important to provide the correct postal code as it will be logged in your profile in Irancell and any services/ gifts special to iSIM subscribers will be sent to that address.

In order to contact Irancell call center, you can simply dial 700 from your Irancell line or 09377000000 from other lines.

After purchasing the iSIM card, your exclusive call center number would be “900”. Read more in iSIM user manual.

Irancell Telecommunications Services Company (Private Joint Stock) address is: No.5, Ali Doust Alley, Qaderi Alley, Zandi St., Shahid Panahi Nia St., Heravi Sq.

Withdrawal:

The SIM card purchaser may withdraw the purchase and request for refund within 7 working days as of the date of signing the agreement (i.e. the time of payment of the connection fee). To request for refund, the subscriber needs to download the related form here and then email it to CS@mtnirancell.ir after having filled it out. Or facsimile it to: 02166651901. (In case you wish to withdraw, it is better to do it early in order to prevent wasting time and money. Please note that you should not take the SIM card from the postman if you have decided to withdraw.)

Limitation on the number of SIM cards owned by an individual: According to the instructions of Communications Regulatory Authority, only 10 SIM cards can be registered under a single National ID. In other words, no individual will be allowed to register more than 10 SIM Cards using one National ID.

If you add a number to your shopping cart, but someone else purchase and pay for the same number, the SIM card will be sent to the person who successfully completed the payment.

Please refer to Irancell website to read more about special iSIM services or to provide feedback to us.

I thoroughly studied all the terms, regulations and obligations of purchasing an iSIM card and am fully aware of the subscriber agreement details. I hereby undertake to observe them all and act as stipulated by them and accept all the relevant consequences thereof.

Terms and Conditions of Irancell Online Store Services

To use Irancell online store services, the Applicant shall accept and comply with the following terms and conditions:

1. Definitions

1-1- Irancell: Khadamate Ertebati Irancell Company

1-2- Irancell Online Store Irancell website at https://shop.irancell.ir/ via which Irancell services and products are available online.

1-3- Applicant: Any natural person or legal entity who wishes to buy Irancell products through online store or to use Irancell services for the first time.

1-4- Subscriber: Any natural person or legal entity who is granted the right to use the SIM Card and to establish connection via Irancell network upon registration and acceptance of Subscriber Agreement.

1-5- Customer: Any natural person or legal entity, whether Applicant or Subscriber, who uses Irancell online store services upon accepting Terms and Conditions under the present document.

1-6- Indoor CPE: Means the CPE which is used in indoor places including inside the house or workplace.

1-7- Outdoor CPE: Means the CPE which is used in outdoor places and can only be connected via network cable.

1-8- Normal Internet package: Means the product which, upon being purchased and registered in the system, allows the Subscriber to access Network Services to the value of the package and/or during the Access Period set out for it.

1-9- Unlimited Internet package: Means the product which, upon being purchased and registered in the system, has no limit for data usage but its speed is limited.

2. The services which can be provided through Irancell Online Store

The services that can be provided through Irancell Online Store mean sale of all Irancell physical services and products including but not limited to SIM Card and CPE sale as well as CPE swap and the like. Evidently, nonphysical services such as bill payment or recharge sale will not be subject to the present document.

3. General Conditions of Applicants

3.1 Any natural person or legal entity may login Irancell Online Store and buy available services and products provided that according to the related regulations there is no restriction or upon the order of competent judicial or legal authorities.

3.2 In order to use the services available on Irancell Online Store, the applicants must be qualified under the applicable law for performing transactions, ownership of the assets and financial rights and to have minimum age of 18 years. Applicants under 18 years old may use the said services through their guardian or legal custodian. Therefore the purchased SIM Card will be registered to the name of the guardian or custodian and can be used by the applicant under the control of the guardian or custodian.

4. Customer's Obligations

4.1 Before buying TD-LTE, the Customer shall check Irancell network coverage in the intended area using the coverage map available on Irancell website.

4.2 In order to use Irancell services and products, the Customer shall accept the terms and conditions of the related service as well as the present terms and conditions.

4.3 The Customer shall be responsible to enter accurate and correct identity information while purchasing a service or product. In case any inaccurate information is entered by the Customer, central authentication system will not be able to generate reference number, therefore service registration and activation will not be possible and Irancell shall have no responsibility in this regard.

4.4 The Customer shall pay the payable amount stated in Irancell Online Store via available online payment gateway.

4.5 The Customer undertakes to prepare the required documents and provide them to the postman at the time of delivering the package. Otherwise, the postman may avoid delivering the package.

4.6 The Customer undertakes to avoid receiving damaged packages from postman. Irancell shall not be responsible if, after receiving the package, Customer finds out that it is damaged.

4.7 The Customer undertakes to provide updated information and documents at the time of placing the order. In case any discrepancy is discovered at any stage, Irancell shall be entitled to avoid delivering the product or activating the service.

5. Irancell Obligations

5.1 Irancell undertakes to deliver to the Customer the purchased product or service within the specified period and in accordance with the terms and conditions referred to on Irancell Online Store website.

5.2 Irancell shall post the purchased product to the address announced by the Customer.

5.3 In the event that the Customer pays the price of a product or service the provision of which is found to be impossible later, Irancell shall refund the amount to the Customer.

6. Other Conditions

6.1 The Customer may either sign up in the website of online store to the address set out above in this document and buy the products and services available on Irancell Online Store via user profile or go through purchase process as a Guest.

6.2 The prices announced for the products and services available on Irancell Online Store are inclusive of Value Added Tax (VAT).

6.3 If it is needed to refund the monies, all the paid amounts will be returned to the same account(s) used for making the payment. Therefore, the Customer is required to make the payment using the account which is approved by him/her for refund. After making the payment, no claims in this respect will be acceptable nor any request for reimbursement of the deposit to an account other than the account from which the first payment is made.

6.4 Only the amounts paid using a bank card connected to a centralized account can be refunded. Payments made using a gift card or other similar cards are not refundable and Irancell undertakes no responsibility for returning the same.

6.5 A maximum of 10 SIM Cards can be registered and activated using a single National ID number. To buy a new service, the Customers must consider the said limit. In the event that the number of SIM Cards owned by the Customer exceeds the above mentioned limit, the purchased service will not be activated.

6.6 The Customer undertake that the amount paid to Irancell account is only for purchasing the available services and not for any other transactions. Evidently, in case it is approved that the said amount does not belong to the Customer or that any unauthorized banking transactions are made, the Customer shall be personally responsible for all the possible consequences before the judicial/non-judicial competent authorities.

6.7 The Customers who wish to use Irancell plan for free replacement of WiMAX with TD-LTE, shall enter WiMAX ID and Mac ID in addition to the required information. Evidently, CPE swap process will be carried on only if the provided information conform to the information which exist in the system.

6.8 In order to use Irancell plan for free replacement of WiMAX with TD-LTE, it is necessary to buy at least one of the Normal or Unlimited Internet packages at the time of registration.

6.9 Irancell offers indoor and outdoor TD-LTE CPEs and the Customers must choose their desired type while buying the CPE. However, in case of WiMaX CPE swap, the CPE will be replaced correspondingly and the Customer will have no other choice.

6.10 The Customer must buy at least one of the Normal or Unlimited Internet packages at the time of buying Irancell TD-LTE CPE.

6.11 The CPEs will be posted for free in Irancell plan for free replacement of WiMAX with TD-LTE. However, in case of buying other products, the Customer shall pay the postage at the time of purchase.

7. Delivery of the Product

7.1 One purchase process is completed, the product will be posted to the address announced by the Customer. The SIM Card is activated and delivered to the Customer only upon establishing identity, filling out registration form signed by the Applicant and receiving a copy of Applicant's ID documents (National Card or ID Card for Iranian nationals and passport for foreign nationals).

7.2 During the purchase process on Irancell Online Store, the system requires Customer to enter postal address. Since the product will be delivered to the above mentioned address, the Customer must provide accurate information. Should any problem arise as a result of providing inaccurate information or failure to establish Customer’s identity at the address announced, Irancell shall not be responsible for the missing SIM Card or other products.

8 Applicable Law

Laws and regulations of the Islamic Republic of Iran shall govern all the terms and conditions for using Irancell Online Store service and any probable claims resulting from them. Furthermore, regarding the services available on Irancell Online Store which require the customer to accept the terms and conditions under Subscriber Agreement or specific conditions of the related services, provisions of the said documents as well as CRC resolutions shall be binding.

The Applicant accepts all terms and conditions of using Irancell Online Store services under the present document and waives the right to make any claims or objections in this regard.

(The Subscriber announces his/her acceptance by checking the related box, and this should be recorded and maintained in Irancell system).

Terms and Conditions for Using Unlimited 4G TD-LTE Internet Packages:

• Unlimited Package: The subscriber can use an unlimited traffic limit, considering the Fair Usage Policy.

• Unlimited Package Speed: Based on their choices, subscribers can enjoy unlimited packages at various speeds such as 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, and 8 Mbps.

• Fair Usage Policy: The subscriber can use a specific amount of the traffic limit of each package (varying based on the type of the package), and should the subscriber exceed that amount, the speed drops to 256 Kbps.

Package Name Primary Speed Speed Reduction Threshold Secondary Speed
Monthly Unlimited 2 Mb/s Package Up to 2 Mb/s 30 GB Up to 256 Kb/s
Monthly Unlimited 4 Mb/s Package Up to 4 Mb/s 45 GB Up to 256 Kb/s
Monthly Unlimited 8 Mb/s Package Up to 8 Mb/s 75 GB Up to 256 Kb/s

• No more than one unlimited package may be purchased simultaneously.

• Unlimited packages may be purchased via: *555# and MyIrancell application

• When unlimited and limited data packages are purchased at the same time, the limited package is initially used and then the unlimited one, notwithstanding the package’s expiry date.

• In case two packages (limited and unlimited) are purchased simultaneously, they can be used as of the purchase date. Therefore, the Subscriber will be responsible for several packages purchased.

• If limited and unlimited packages are used at the same time, they will have different speeds. The limited package has unlimited speed while the speed of unlimited package is 1 to 8 Mb/s, depending on the package selected.