قوانین و مقررات

مشترک جهت شرکت در مزایده سیم کارت های رند و مرتب و خرید امتیاز آنها موظف به پذيرش و متعهد به رعایت ضوابط و شرایط ذیل است:

1. تعاریف

1-1- ایرانسل: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

1-2- مزایده گزار: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

1-3- مشترک: هر شخص اعم از حقیقی که با ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین امتیاز استفاده از سیم کارت و برقراری ارتباط از طریق شبکه ایرانسل را به دست می آورد.

1-4- مزایده گر: هر یک از مشترکین سیم کارت های اعتباری یا دائمی (پس پرداخت) ایرانسل که با ورود به پورتال مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت، در مزایده یک یا چند سیم کارت رند شرکت می نماید.

1-5- سیم کارت رند و مرتب: سیم کارتی که شماره آن به تعیین کمیته نظارت شرکت ایرانسل بر اساس معیارهایی مانند ترتیب ارقام و یا تکرار رقمی خاص، رند رسیده است.

1-6- مزایده الکترونیکی: فرآیندی که طی آن هر یک از مشترکان می توانند با ورود به پورتال مزایده ایرانسل، پیشنهاد قیمت خود را جهت خرید امتیاز یک یا چند سیم کارت رند اعلام نمایند و آن سیم کارت، در صورت تکمیل فرآیند پرداخت و ثبت نام، به مزایده گری که بالاترین پیشنهاد را اعلام کرده باشد واگذار خواهد شد

1-7- پورتال مزایده: پورتال شرکت ایرانسل به نشانی rond.irancell.ir که هر یک از مشترکان می‌توانند با آدرس ایمیل و رمز شخصی خود در این پورتال ثبت نام و در مزایده سیم کارت های رند شرکت نمایند.

1-8- زمان نزدیک به پایان مزایده: 24 ساعت مانده به پایان هر مزایده به عنوان زمان نزدیک به پایان مزایده نام گذاری شده است.

1-9-بهای پایه: حداقل مبلغی که شرکت ایرانسل برای واگذاری امتیاز یک سیم کارت رند تعیین می نماید. این مبلغ می تواند از یک شماره به شماره دیگر متفاوت باشد.

1-10- سپرده شرکت در مزایده: مبلغی که هر مشترک باید جهت امکان شرکت در هر یک از مزایده ها از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال مزایده ایرانسل به حساب معرفی شده واریز نماید که در سند حاضر اختصاراً «سپرده» نامیده می شود.

2. شرایط عمومی شرکت کنندگان

2-1- کلیه مشترکان حقیقی شرکت ایرانسل در صورت عدم وجود محدودیت ثبت نام سیم کارت مطابق مقررات مربوط، می توانند با ورود به پورتال مزایده ایرانسل و پرداخت سپرده پیش بینی شده، نسبت به شرکت در مزایده و خرید امتیاز سیم کارت های رند اقدام نمایند.

2-2- داشتن شرایط قانونی انجام معاملات و تصرف در اموال و حقوق مالی و نیز دارا بودن حداقل 18 سال تمام شمسی برای حضور در مزایده ضروری است. متقاضیانی که سن آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، می توانند از طریق ولی یا قیم قانونی خود در مزایده شرکت نمایند. در این حالت سیم کارت رند به نام ولی یا قیم ثبت نام شده و تحت کنترل وی در اختیار متقاضی زیر 18 سال قرار می گیرد.

3. ضوابط شرکت در مزایده

3-1- هر یک از مشترکین می توانند با استفاده از آدرس ایمیل و رمز شخصی خود از طریق پورتال مزایده، وارد حساب کاربری خود شده و مراحل شرکت در مزایده را تکمیل نمایند.

3-2- هر یک از متقاضیان جهت امکان شرکت در مزایده، باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده که میزان آن وفق جدول ذیل تعیین می گردد را از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال ایرانسل به حساب معرفی شده به نام مزایده گزار واریز نماید. این مبلغ تا تعیین تکلیف مزایده ای که آن مشترک در آن شرکت نموده است در این حساب نگهداری خواهد شد.

مبلغ ودیعه (ریال) مبالغ پیشنهادی
۱۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال
۵۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی بالاتر از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ پیشنهادی مساوی و بالاتر از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

توجه1: در صورتی‌که مزایده گر جزء 3 برنده مزایده نباشد، سپرده شرکت در مزایده ظرف 4 روز کاری از زمان درخواست استرداد سپرده به وی عودت داده خواهد شد. در غیر این صورت تا زمان مشخص شدن وضعیت برنده نهایی (تکمیل فرآیند خرید) این مبلغ غیرقابل دسترس باقی می ماند.

توجه2: استرداد مبلغ سپرده، پس از درخواست مزایده گر امکان پذیر خواهد بود. به این منظور وی پس از اتمام فرآیند مزایده هایی که در آنها شرکت نموده و در صورتیکه جزء 3 برنده اول مزایده نباشد می تواند با ورود به پورتال مزایده، درخواست خود را از طریق کلیک بر قسمت "درخواست استرداد به حساب بانک" اعلام نماید.

توجه3: در صورتی که مزایده گر در چند مزایده به طور همزمان شرکت نموده باشد و جزء 3 برنده اول مزایده ها نباشد ، مبلغ سپرده به حساب مشترک استرداد خواهد شد در صورتیکه مشترک بر روی "درخواست استرداد به حساب بانک" کلیک نماید و درخواست استرداد سپرده پیش از اتمام هر یک از مزایده‌ها و در صورتی که مزایده گر جزء 3 برنده اول باشد ،استرداد مبلغ سپرده پس از تعیین تکلیف آن مزایده و یا مزایده ها موکول خواهد شد.

توجه ۴: استرداد خودکار وجه تنها برای پرداخت هایی که از طریق کارت بانکی متصل به حساب متمرکز انجام شده و در زمان استرداد فعال باشد، امکان پذیر است. استرداد وجوه در خصوص پرداخت هایی که از طریق کارت هدیه و سایر کارت های مشابه انجام میگیرد و یا از طریق کارت اولیه ای که در زمان استرداد فعال نباشد، صرفا از طریق شماره شبای معرفی شده توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

توجه ۵: شماره شبای درخواست شده در پورتال برای مواردی که سیستم به هر دلیل قادر به استرداد وجه به صورت خودکار نباشد استفاده خواهد شد. لذا لازم است تا مزایده گر نسبت به وارد کردن شماره شبا، نام و نام خانوادگی دارنده حساب شبا دقت لازم را مبذول نماید. در غیر این صورت شرکت ایرانسل هیچ گونه مسئولیتی را در قبال وجه مذکور نمی پذیرد. در صورت هر گونه مغایرت بین شماره شبای معرفی شده و نام و نام خانوادگی دارنده حساب، شماره شبای اعلام شده ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

توجه6: شماره شبای درخواست شده در پورتال صرفا برای مواردی که سیستم به هر دلیل قادر به استرداد وجه به صورت خودکار نباشد، استفاده خواهد شد. لذا لازم است تا مزایده گر نسبت به وارد کردن شماره شبا، نام و نام خانوادگی مربوط به حساب دقت لازم را مبذول نماید، در غیر این صورت شرکت ایرانسل هیچ مسئولیتی را در قبال وجه مذکور نمی پذیرد.

توجه7: بعد از اتمام هر مزایده، شخصی که بالاترین پیشنهاد را ثبت نموده به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد و دو نفر بعدی نیز به عنوان رزرو اول و رزرو دوم انتخاب می شوند. این دو نفر در واقع دارای بالاترین پیشنهادها به ترتیب بعد از پیشنهاد فرد برنده هستند. رزرو دوم و سوم در صورتی برنده شناخته خواهند شد که تفاوت قیمت پیشنهادی آنها با برنده قبلی از مجموع سپرده شرکت در مزایده برنده اول و دوم بیشتر نباشد.

توجه8: برنده مزایده و همچنین رزرو اول و دوم نمی توانند تا پایان مزایده و انتقال قطعی شماره و یا لغو کامل مزایده، سیم کارت خود را به اشخاص دیگر منتقل نمایند.

3-3- هر فرد می‌تواند حداکثر 10 سیم کارت را با یک کد ملی در شرکت ایرانسل ثبت نام و فعال نماید. مشترکان جهت شرکت در مزایده ملزم به رعایت این تعداد هستند. در صورت رسیدن تعداد سیم کارت های یک مشترک به سقف مذکور، وی می تواند سیم کارت را بنام فرد دیگری ثبت نام نماید و شرکت ایرانسل با احراز هویت مشخصات ثبت نام شده به خریدار تحویل می دهد و در غیر این صورت مزایده گر می بایست بعد از دریافت سیم کارت غیرفعال خود، یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام نماید.

توجه1: در صورتی که مزایده گر در چند مزایده به طور همزمان برنده شود، به نحوی که مجموع تعداد سیم کارت های سابق وی با سیم کارت هایی که حق تقدم در خرید امتیاز آنها را پیدا نموده از سقف مذکور در بند فوق تجاوز نماید، وی با پرداخت کامل مبلغ هر سیم کارت و دریافت آن می تواند سیم کارت را بنام فرد دیگری ثبت نام نماید و شرکت ایرانسل با احراز هویت مشخصات ثبت نام شده به خریدار تحویل می دهد و در غیر این صورت مزایده گر می بایست بعد از دریافت سیم کارت غیرفعال خود، یکی از سیم کارت های خود را از مالکیت خود خارج نموده و با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام نماید.

4-3- نوع شماره رند برنده شده از حیث اعتباری یا دائمی بودن توسط فرد برنده قابل تعیین است.

5-3- برنده مزایده ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتایج مهلت خواهد داشت تا مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی خود و سپرده شرکت در همان مزایده را از طریق درگاه اینترنتی موجود در پورتال مزایده پرداخت نماید. در صورتیکه برنده در زمان تعیین شده اقدام به واریز مبلغ قابل پرداخت ننماید، سپرده شرکت در مزایده وی بنفع ایرانسل ضبط خواهد شد.

توجه1: پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده و در صورتی که در سپرده خود مبلغ کافی داشته باشد، وی مختار است در مزایده دیگری شرکت نموده یا استرداد سپرده خود را درخواست نماید.

6-3- در صورتی که به هر دلیل برنده مزایده از پرداخت مبلغ پیشنهادی و تکمیل فرآیند ثبت نام امتناع نموده یا از آن منع شود، رزرو اول به عنوان برنده بعدی اولویت دار اعلام شده و باید ظرف 24 ساعت نسبت به پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع توسط رزرو اول، رزرو دوم به عنوان برنده نهایی اعلام می شود و مهلت مشابهی به وی داده می شود. در صورتی‌که هیچ یک از افراد برنده اقدام به پرداخت ننمایند، مزایده باطل اعلام می شود.

7-3- هر یک از شرکت کنندگان به جز 3 نفر اول در مزایده تنها تا قبل از زمان «نزدیک به پایان مزایده» امکان لغو پیشنهاد خود را خواهند داشت. لیکن در زمان نزدیک به پایان مزایده پیشنهاد دهندگان دیگر قادر به لغو پیشنهاد خود نبوده و در صورت برنده شدن، در قبال پرداخت مبلغ پیشنهادی خود مسئول خواهند بود.

8-3- هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده مزایده گر خواهد بود.

پس از اتمام کلیه مراحل مزایده، پرداخت مبلغ پیشنهادی و تعیین نوع شماره از لحاظ دائمی یا اعتباری بودن، شماره رند خریداری شده به نام فرد ثبت نام شده و یا سیم کارت به صورت غیرفعال صادر شده و بدون دریافت هزینه حمل از طریق پست به نشانی پستی درج شده توسط مزایده گر در مرحله ثبت نام ارسال می شود. تحویل و فعال سازی سیم کارت موضوع مزایده، صرفاً پس از احراز هویت، تکمیل فرم ثبت نام ممضی به امضاء و دریافت یک نسخه رونوشت مدارک شناسایی مزایده گر (کارت ملی و یا شناسنامه جدید برای مشترکان ایرانی و گذرنامه برای اتباع غیر ایرانی) در صورت ثبت نام و در غیر این صورت تحویل سیم کارت به شخص مزایده گر با نشانی و آدرس ثبت شده در اطلاعات پرونده شخص صورت می گیرد و فرد با به همراه داشتن مدرک شناسایی، آدرس و کد پستی به یکی از مراکز یا نمایندگی های مجاز ایرانسل جهت تکمیل ثبت نام و فعال نمودن سیم کارت خریداری شده خود اقدام می نماید.

توجه 1: پس از اولین ورود به پورتال، سیستم از مزایده گر می خواهد اطلاعات فردی خود را تکمیل نماید. از آنجا که در صورت برنده شدن و طی مراحل قانونی، سیم کارت به نشانی و مشخصات اعلام شده ارسال خواهد شد، مزایده گر موظف است در ورود اطلاعات در هنگام تکمیل مراحل ثبت نام دقت کامل نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل به علت نادرست بودن این اطلاعات، شرکت ایرانسل مسئولیتی در قبال مفقود شدن سیم کارت بر عهده نخواهد داشت.

4. قانون حاکم

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر کلیه ضوابط و شرایط شرکت در مزایده الکترونیکی واگذاری سیم کارت های رند ایرانسل و دعاوی احتمالی ناشی از آن حاکم خواهد بود. همچنین نظر به اینکه مشترکان تنها از طریق آدرس ایمیل و رمز شخصی خود می توانند در مزایده سیم کارت های رند شرکت نمایند، مفاد قرارداد مشترکین و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز لازم الرعایه خواهد بود.

مشترک ضمن قبول شرایط و ضوابط شرکت در مزایده موضوع سند حاضر، حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد آن را از خود سلب و ساقط نموده است.

اینجانب متعهد می گردم مبلغ واریزی به حساب ایرانسل صرفا جهت خرید سیم کارت بوده و هیچگونه عملیات دیگری با وجه مذکور صورت نپذیرفته است. بدیهی است در صورت اثبات عدم تعلق وجه واریزی به اینجانب و یا انجام هرگونه تراکنش و عملیات بانکی غیر مجاز، مسئولیت پاسخگویی به کلیه پیامد های احتمالی در مراجع ذیصلاح قضائی و غیر قضائی بر عهده اینجانب می باشد.

لطفاً پیش از ادامه ثبت‌نام، شرایط و مقررات مربوط را با دقت مطالعه نموده و پس از پذیرش موارد مذکور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایید.

صحت و مسئولیت تمامی اطلاعات ثبت‌نامی و مدارک ارسالی و تطابق با مشخصات هویتی اشخاص کاملاً بر عهده خود مشترک است و هرگونه پیامد احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود.

در وارد کردن کد ملی نهایت دقت را مبذول نمایید.

سیم‌کارت‌های نسل جدید قابلیت دارند که به صورت معمولی، میکرو و نانو مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری نسل ۴ به شرح زیر است:

نوع سیم کارت قیمت سیم کارت اعتبار اولیه هزینه ارسال قیمت نهایی (با احتساب 9% ارزش افزوده)
اعتباری 16,000 تومان 4,000 تومان 8,000 تومان 28,000 تومان
اعتباری هواداری 16,000 تومان 4,000 تومان 8,000 تومان 28,000 تومان

سیم‌کارت انتخابی ثبت شده در سایت، پس از تکمیل مراحل و واریز وجه، به صورت تقریبی طی 7 روز کاری به نشانی اعلامی توسط ثبت‌نام‌کننده ارسال می‌شود.

تحویل از طریق پست: در هنگام مراجعه مامور پست، ضروریست فردی که سیم‌کارت به نام او ثبت نام شده است اصل کارت ملی و یک نسخه کپی از آن را به همراه داشته باشد و جهت احراز هویت به مامور پست ارائه دهد. همچنین ضروریست فرم ثبت‌نام و کپی مدرک شناسایی امضا و سپس تحویل مامور پست شود.

انصراف: خریدار سیم‌کارت می تواند ظرف 7 روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام، نسبت به لغوخرید و درخواست بازپرداخت اقدام نماید. برای درخواست بازپرداخت، ضروریست که خریدار (فردی که سیم‌کارت به نام او ثبت شده) فرم مربوط را از اینجا دانلود نموده و آن را پس از تکمیل، از طریق پست الکترونیکی، به نشانی CS@mtnirancell.ir ارسال کند یا از طریق نمابر، به شماره 02166651901 بفرستد. (در صورت تمایل به لغو خرید، بهتر است به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان یا هزینه، درخواست خود را هرچه سریع‌تر ارسال کنید. لطفا توجه داشته باشید که در صورت تمایل به لغو خرید، نباید سیم‌کارت را از مامور پست تحویل بگیرید. ضمنا هزینه پست مسترد نخواهد شد.

ارائه کد پستی ۱۰ رقمی صحیح مطابق با نشانی برای ثبت‌نام الزامیست. برای اطلاع از کد پستی صحیح محل سکونت به قبوض تـلفن ثـابـت، آب، برق یا گاز مراجعه نمایید، زیرا کد پستی ثبت شده در کارت ملی، لزوماً مربوط به مـــحل سکــونت فعلی شما نیست. لطفاً در ارائه کد پستی و سایر اطلاعات دقت نمایید، زیرا اطلاعات در پرونده شما (در سیستم ایرانسل) ثبت شده و مبنای ارائه کلیه خدمات و هدایای ایرانسل خواهد بود.

مدرک شناسایی معتبر برای اتباع ایرانی، کارت ملی و برای اتباع غیر ایرانی، گذرنامه است.

اگر پس از ۲ بار مراجعه مسئول اداره پست به نشانی اعلام شده برای تحویل سیم‌کارت، در محل حضور نداشته باشید، سیم‌کارت شما به مناطق پستی (در تهران) و یا دفتر مرکزی پست (در شهرستان‌ها) ارجاع داده می‌شود. به یاد داشته باشید چنانچه ظرف ۱۵ روز از ارجاع سیم‌کارت به اداره پست برای دریافت آن اقدام ننمایید، سیم‌کارت از اداره پست به ایرانسل برگشت داده می‌شود که این موضوع توسط پیامک به اطلاع مشترک خواهد رسید. سیم‌کارت برگشتی از پست به مدت ۹۰ روز در شرکت ایرانسل نگهداری و در صورت مراجعه حضوری مشترک به وی ارائه می‌شود. بدیهیست که پس از پایان ۹۰ روز مذکور و عدم مراجعه، مشترک نسبت به اشتراک خدمات، شماره اختصاص داده شده و هزینه اتصال پرداخت شده، ادعایی نخواهد داشت.

محدودیت در تعداد سیم‌کارت‌های تحت مالکیت: لطفا توجه داشته باشید که طبق دستورالعمل صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با هر کد ملی امکان فعالسازی حداکثر 10 سیم‌کارت به نام هر شخص حقیقی وجود دارد. به عبارت دیگر، هیچ شخص حقیقی قادر نخواهد بود با یک کد ملی نسبت به ثبت‌نام و فعالسازی بیش از 10 سیم‌کارت اقدام نماید.

اگر شماره ای را در سبد خرید خود نگه دارید اما شخص دیگری زودتر از شما نسبت به خرید و پرداخت هزینه همان شماره اقدام نماید، سیم‌کارت مذکور برای فردی ارسال خواهد شد که پرداخت نهایی را با موفقیت انجام داده است.

چنانچه سیم‌کارتی سرقت یا مفقود شده یا آسیب ببیند مشترک باید بلافاصله ایرانسل را از طریق مرکز تماس و یا مراجعه به مراکز خمات یا عاملین مجاز فروش ایرانسل آگاه نموده و سیم‌کارت را مسدود کند؛ در غیراین‌صورت مسئولیت ناشی از آن بر عهده فردی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت‌نام شده است.

اگر مالک سیم‌کارت قصد انتقال آن به فرد دیگری را دارد باید مراحل نقل و انتقال سیم‌کارت را وفق ضوابط شرکت ایرانسل انجام دهد. تا زمانی که سیم‌کارت به صورت قانونی به فرد دیگر منتقل نشده باشد مسئولیت‌های ناشی از آن بر عهده فردی است که سیم‌کارت ذیل نام وی ثبت شده است.

شما می‌توانید جهت ارائه پیشنهادها، انتقادها و شکایات به وب سایت ایرانسل مراجعه فرمایید. همچنین برای ارتباط با مرکز تماس ایرانسل، کافیست شماره ۷۰۰ را از سیم‌کارت ایرانسل خود و یا شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ را از سایر خطوط شماره‌گیری کنید.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص) با عنوان بازرگانی ام‌تی‌ان ایرانسل

نشانی: تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، ساختمان مرکزی ایرانسل

اینجانب کلیه مندرجات شرایط و ضوابط خرید سیم‌کارت ایرانسل و همچنین مفاد قرارداد مشترکین را به طور کامل مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده و متعهد به رعایت و اجرای آن هستم و مسئولیت‌های احتمالی حقوقی و کیفری ناشی از ثبت‌نام و استفاده از سیم‌کارت را پذیرفتم.

لطفاً ابتدا شرایط و مقررات ثبت نام را دقیقاً مطالعه نموده و پس از پذیرش موارد مذکور، ادامه دهید

سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل با قیمت 60.000 تومان به شرح زیر در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند:

نوع سیم کارت قیمت تخفیفی سیم کارت حداعتبار اولیه قیمت نهایی (با تخفیف)
دائمی (آی سیم) 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان

سیم‌کارت‌های دائمی طلایی (رند) ایرانسل هم با شرایط زیر در اختیار شما علاقه‌مندان به شماره‌های خاص قرار گرفته‌اند

نوع سیم کارت قیمت تخفیفی سیم کارت حداعتبار اولیه قیمت نهایی
دائمی طلایی (رند) 200,000 تومان 60,000 تومان 200,000 تومان

کلیه قیمت ها با احتساب ۹ % مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.

تحویل سیم‌کارت به صورت رایگان انجام می‌شود.

با خرید سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل با 50% تخفیف ویژه، علاوه بر بهره‌مندی از تعرفه 59.9 تومانی در هر دقیقه تماس با همه خطوط همراه یا ثابت کشور، 20 گیگابایت اینترنت همراه رایگان با اعتبار 30 روز نیز دریافت می‌کنید. همچنین هر روز می‌توانید با شماره‌گیری #1*4444* از 1 ساعت مکالمه رایگان با دوستان ایرانسلی خود لذت ببرید.

حد اعتبار چیست؟

مبلغی که به صورت پیش فرض در حساب مشترکین سیم‌کارت دائمی لحاظ می‌شود. بدین معنی که مشترک می‌تواند در طول دوره صورتحساب، تا سقف این اعتبار از حساب خود استفاده کند بدون آنکه خط وی یک طرفه شود.

مشترک می تواند براساس میزان مصرف خود، حد اعتبار مورد نیاز را مطابق جدول زیر تعیین نماید.

میزان حد اعتبار (تومان) قیمت (تومان)
60,000 (حداعتبار اولیه) 0
100,000 40,000
150,000 90,000
250,000 190,000
550,000 490,000
1,050,000 990,000

*قیمت نهایی بر مبنای هزینه حد اعتبار انتخابی محاسبه خواهد شد.

با استفاده از کدهای زیر، می‌توانید حساب آی‌سیم خود را مدیریت کنید:

اطلاع از وضعیت حساب *555*1*2#
اطلاع از حد اعتبار *555*1*5#
اطلاع از باقیمانده بسته ها *141*202#

توجه:

مسئولیت صحت کلیه اطلاعات اعلامی و مدارک ارسالی تماماً به عهده مشترک است و هرگونه پیامد احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود.

در وارد کردن کد ملی نهایت دقت را مبذول نمایید.

هزینه سیم‌کارت آی‌سیم تنها از طریق اینترنتی قابل پرداخت است.

هزینه اتصال به اینترنت در زمان انجام فرآیند ثبت نام به عهده خریدار بوده و بر اساس تعرفه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت محاسبه می‌شود.

سیم کارت انتخابی ثبت شده در وب‌ سایت، پس از تکمیل مراحل و واریز وجه، حدودا طی ۷ روز کاری به نشانی ثبت شده توسط شما ارسال می‌شود.

در زمان مراجعه مامور پست، نسخه چاپی فرم ثبت‌نام (با اطلاعات فردی که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده) جهت تایید برای شما ارسال می‌شود. برای دریافت سیم‌کارت خریداری شده، لطفاً پس از مطالعه اطلاعات، فرم را با امضا و اثر انگشت تایید و به همراه یک نسخه از کارت ملی خود به مامور پست تحویل نمایید. جهت احراز هویت، حضور مالک سیم‌کارت به هنگام تحویل ضروری است.

اگر مشترک ظرف ۱۴۰ روز مبلغ صورت حساب خود را نپردازد، این مبلغ از حد اعتبار اضافی وی کسر می‌شود.

ارائه کد پستی ۱۰ رقمی صحیح مطابق با نشانی برای ثبت‌نام الزامیست. برای اطلاع از کد پستی صحیح، به قبوض تلفن ثابت ، آب، برق یا گاز مراجعه نمایید. لطفاً در ارائه کد پستی و سایر اطلاعات دقت نمایید، زیرا اطلاعات در پرونده شما (در سیستم ایرانسل) ثبت شده و مبنای ارائه کلیه خدمات و هدایای ویژه خریداران آی‌سیم خواهد بود.

برای ارتباط با مرکز تماس ایرانسل، با شماره ۷۰۰ (از خطوط ایرانسل) و یا ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ (از سایر خطوط) تماس بگیرید.

پس از خرید آی‌سیم، شماره مرکز تماس اختصاصی شما ۹۰۰ خواهد بود. اطلاعات بیشتر را در دفترچه راهنمای آی‌سیم بخوانید.

نشانی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص)، عبارت است از: تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک 5

انصراف:

خریدار سیم‌کارت می‌تواند ظرف ۷ روز کاری پس از امضای قرارداد (یعنی زمان پرداخت هزینه برقراری ارتباط)، نسبت به فسخ خرید و درخواست بازپرداخت اقدام نماید. برای درخواست بازپرداخت، ضروریست که مشترک فرم مربوط را از اینجا دانلود نموده و آن را پس از تکمیل، از طریق پست الکترونیکی، به نشانی CS@mtnirancell.ir ارسال کند یا از طریق نمابر، به شماره 02166651901 بفرستد. (در صورت تمایل به لغو خرید، بهتر است به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان یا هزینه، درخواست خود را هرچه سریع‌تر ارسال کنید. لطفا توجه داشته باشید که در صورت تمایل به لغو خرید، نباید سیم‌کارت را از مامور پست تحویل بگیرید.)

محدودیت در تعداد سیم‌کارت‌های تحت مالکیت: محدودیت در تعداد سیم‌کارت‌های تحت مالکیت: طبق دستورالعمل صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با هر کد ملی امکان ثبت حداکثر ۱۰ سیم‌کارت به نام هر شخص حقیقی وجود دارد. به عبارت دیگر، هیچ شخص حقیقی قادر نخواهد بود با یک کد ملی نسبت به ثبت‌نام بیش از ۱۰ سیم‌کارت اقدام نماید.

اگر شماره ای را در سبد خرید خود نگه دارید اما شخص دیگری زودتر از شما نسبت به خرید و پرداخت هزینه همان شماره اقدام نماید، سیم کارت مذکور برای فردی ارسال خواهد شد که پرداخت نهایی را با موفقیت انجام داده است.

برای اطلاع از خدمات ایرانسل ویژه سیم‌کارت‌های دائمی آی‌سیم و جهت ارائه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایت، به وب سایت ایرانسل مراجعه فرمایید.

اینجانب کلیه مندرجات شرایط و ضوابط خرید سیم‌کارت دائمی آی‌سیم ایرانسل و همچنین قرارداد مشترکین را به طور کامل مطالعه نموده، از مفاد آن مطلع شده و متعهد به رعایت و اجرای آن هستم و مسئولیت‌های احتمالی آن را اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته‌ام.

شرایط و ضوابط استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل

متقاضی جهت استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل موظف به پذيرش و متعهد به رعایت ضوابط و شرایط ذیل است:

1 تعاریف

1-1- ایرانسل: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل.

1-2- فروشگاه اینترنتی ایرانسل: وبسایت متعلق به این شرکت به آدرس https://shop.irancell.ir که ارایه خدمات و محصولات این شرکت به صورت آنلاین از طریق آن صورت می پذیرد.

1-3- متقاضی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد خرید محصولات ایرانسل از فروشگاه اینترنتی را داشته یا متقاضی استفاده از خدمات این شرکت برای اولین بار می باشد.

1-4- مشترک: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که با ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین امتیاز استفاده از سیم کارت و برقراری ارتباط از طریق شبکه ایرانسل را به دست می آورد.

1-5- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از متقاضی یا مشترک که ضمن قبول شرایط و ضوابط موضوع متن حاضر از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل استفاده می نماید.

1-6- مودم داخلی: عبارت است از مودمی که برای فضاهای بسته از جمله در داخل خانه یا محل کار مورد استفاده قرار میگیرد.

1-7- مودم فضای باز: مودمی است که در فضای باز و خارج از خانه وصل شده و اتصال به مودم تنها از طریق کابل شبکه امکانپذیر می باشد.

1-8- بسته اینترنتی نرمال: عبارت است از محصولی که پس از خریداری توسط مشترک و ثبت در سیستم به وی امکان دسترسی به خدمات شبکه به میزان ارزش بسته و یا در طول دوره دسترسی قید شده بر روی آن را می‌دهد.

1-9- بسته اینترنتی نامحدود: عبارت است از محصولی که پس از خریداری توسط مشترک و ثبت در سیستم، برای حجم مصرفی مشترک محدودیتی در نظر گرفته نشده و فقط محدودیت بر سرعت اینترنت اعمال میشود. .

2- خدمات قابل ارایه از طریق فروشگاه اینترنتی ایرانسل

منظور از خدمات قابل ارایه از طریق فروشگاه اینترنتی ایرانسل شامل فروش کلیه محصولات و خدمات فیزیکی ایرانسل شامل و نه محدود به فروش سیم کارت، مودم، تعویض مودم و از این دست می باشد، بدیهی است سرویس های غیر فیزیکی از جمله پرداخت قبوض یا فروش شارژ از قلمرو سند حاضر خارج خواهد بود.

3- شرایط عمومی متقاضیان

3-1- "فروشگا ها و مراکز خدمات ایرانسل" ، "مراکزارتباط با ایرانسل" و "عاملین مجاز فروش محصولات ایرانسل" مجوز خرید مودم از روی سایت ایرانسل را ندارند و تنها از طریق توزیع کنندگان ویا کد دستوری #660* امکان تامین موجودی جهت فروش برای آنها وجود دارد.

3-2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت عدم وجود محدودیت مطابق مقررات مربوطه یا حسب دستور مقامات ذیصلاح قضایی یا قانونی می توانند با ورود به فروشگاه اینترنتی ایرانسل نسبت به خرید محصولات و خدمات ارایه شده اقدام نمایند.

3-3- داشتن شرایط قانونی انجام معاملات و تصرف در اموال و حقوق مالی و نیز دارا بودن حداقل 18 سال تمام شمسی برای استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل ضروری است. متقاضیانی که سن آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، می توانند از طریق ولی یا قیم قانونی خود از این خدمات استفاده نمایند. در این حالت در صورت خرید سیم کارت، شماره مورد نظر به نام ولی یا قیم ثبت نام شده و تحت کنترل وی در اختیار متقاضی زیر 18 سال قرار می گیرد.

4- تعهدات مشتری

4-1- مشتری متعهد است پیش از اقدام به خرید مودم TD-LTE نسبت به بررسی وضعیت پوشش دهی شبکه ایرانسل در منطقه مد نظر خود از طریق نقشه پوشش موجود در وبسایت ایرانسل اقدام نماید.

4-2- مشتری به منظور امکان استفاده از خدمات یا محصولات این شرکت علاوه بر پذیرش ضوابط و شرایط حاضر مکلف به پذیرش شرایط و ضوابط مربوط به آن سرویس نیز می باشد.

4-3- مسئولیت ورود صحیح و دقیق اطلاعات هویتی مشتری در زمان خرید کالا یا خدمات ارایه شده بر عهده مشتری خواهد بود. در صورت عدم ورود دقیق اطلاعات که منجر به عدم امکان اخذ شماره ارجاع از سیستم احراز هویت مرکزی و نتیجتاً عدم امکان ثبت نام و فعالسازی سرویس مد نظر نامبرده گردد، مسئولیتی متوجه ایرانسل نخواهد بود.

4-4- مشتری متعهد به پرداخت آنلاین مبلغ قابل پرداخت اعلام شده در فروشگاه اینترنتی ایرانسل از طریق درگاه پرداخت الکترونیک موجود در آن می باشد.

4-5- مشتری تعهد می¬نماید کلیه مدارک مورد نیاز را آماده نموده و هنگام مراجعه مامور پست برای تحویل مرسوله، مدارک را در اختیار مامور پست قرار دهد در غیر اینصورت مأمور پست می¬تواند از تحویل مرسوله ممانعت بعمل آورد.

4-6- مشتری تعهد می¬نماید که از تحویل گرفتن بسته آسیب دیده توسط مأمور پست خودداری نماید و چنانچه پس از دریافت، متوجه آسیب¬دیدگی شود مسؤلیتی بر عهده ایرانسل نخواهد بود.

4-7- مشتری تعهد می¬نماید در لحظه ثبت سفارش کلیه اطلاعات/مدارک ثبت و ارسال شده بروز بوده و در صورت کشف مغایرت در هر مرحله¬ای که باشد، ایرانسل می¬تواند از تحویل کالا/ فعالسازی سرویس خودداری نماید.

5- تعهدات ایرانسل

5-1- ایرانسل متعهد به تحویل کالا یا سرویس خریداری شده به مشتری ظرف مهلت مقرر و با شرایط مندرج در وبسایت فروشگاه اینترنتی می باشد.

5-2- ایرانسل متعهد به ارسال کالای خریداری شده توسط مشتری به آدرس اعلامی توسط نامبرده می باشد.

5-3- در صورت پرداخت وجه توسط مشتری و متعاقب آن عدم امکان فروش محصول یا خدمت مورد نظر به وی، ایرانسل ملزم به استرداد وجه پرداخت شده توسط نامبرده خواهد بود.

6- سایر شرایط

6-1- هر یک از مشتریان می توانند به منظور درخواست خرید خدمات و محصولات ارایه شده در فروشگاه اینترنتی ایرانسل نسبت به ثبت نام در وبسایت این فروشگاه به آدرس مندج در صدر این سند اقدام و از طریق پروفایل کاربری خود اقدام به خرید نموده یا به صورت مهمان فرایند خرید را تکمیل نمایند.

6-2- مبالغ اعلام شده برای کالاها و خدمات ارایه شده در فروشگاه اینترنتی ایرانسل شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

6-3- کلیه مبالغ واریز شده در صورت نیاز به استرداد، به همان شماره یا شماره های حسابی که پرداخت وجه یا وجوه از طریق آنها صورت پذیرفته، عودت خواهد شد. لذا مشتری موظف است در زمان پرداخت وجه دقت لازم را مبذول داشته، پرداخت را از حسابی که استرداد وجه به آن مورد تأیید وی می باشد، انجام دهد. پس از پرداخت وجه هیچ ادعایی در این زمینه مسموع نبوده و به درخواست واریز وجه سپرده به حسابی غیر از حسابی که پرداخت از طریق آن صورت پذیرفته ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-4- استرداد وجه تنها برای پرداخت هایی که از طریق کارت بانکی متصل به حساب متمرکز انجام شده باشد امکان پذیر است. پرداخت هایی که از طریق کارت هدیه و سایر کارت های مشابه انجام میگیرد، غیر قابل استرداد است و شرکت ایرانسل مسئولیتی در قبال استرداد وجه پرداختی نخواهد داشت.

6-5- حداکثر تعداد سیم کارت قابل ثبت نام و فعالسازی ذیل یک کدملی 10 عدد می باشد. مشترکین جهت خرید سرویس جدید ملزم به رعایت این تعداد می باشند. در صورت رسیدن تعداد سیم کارت های یک مشترک به سقف مذکور، امکان فعالسازی سرویس خریداری شده برای مشترک وجود نخواهد داشت.

6-6- مشتری متعهد می گردد مبلغ واریزی به حساب ایرانسل صرفا جهت خرید محصولات ارایه شده بوده و هیچگونه عملیات دیگری با وجه مذکور صورت نپذیرفته است. بدیهی است در صورت اثبات عدم تعلق وجه واریزی به وی و یا انجام هرگونه تراکنش و عملیات بانکی غیر مجاز، مسئولیت پاسخگویی به کلیه پیامد های احتمالی در مراجع ذیصلاح قضائی و غیر قضائی بر عهده نامبرده می باشد.

6-7- مشترکینی که تمایل به استفاده از طرح رایگان ایرانسل برای تعویض مودم های وایمکس با TD-LTE ایرانسل را دارند می بایست علاوه بر سایر اطلاعات مورد نیاز، نسبت به وارد نمودن شناسه وایمکس (Wimax ID) و شناسه مک (Mac ID) خود نیز اقدام نمایند. بدیهی است تنها در صورت تطابق این اطلاعات با اطلاعات موجود در سیستم ایرانسل، امکان ادامه فرایند تعویض مودم وجود خواهد داشت.

6-8- استفاده از طرح رایگان ایرانسل برای تعویض مودم های وایمکس با TD-LTE نیازمند خریداری حداقل یکی از انواع بسته های نرمال یا بسته های نامحدود در زمان ورود اطلاعات می باشد.

6-9- مودم های TD-LTE ایرانسل در دو نوع داخلی و فضای باز ارایه می شوند که مشتری می بایست در زمان خرید مودم، بسته به نیاز و مورد استفاده خود یکی از انواع آنرا انتخاب نماید. مع الوصف در فرض تعویض مودم وایمکس، مودم به صورت نظیر به نظیر تعویض خواهد شد و انتخاب در این رابطه با مشترک نخواهد بود.

6-10- مشتری در زمان خرید مودم های TD-LTE ایرانسل می بایست نسبت به انتخاب حداقل یکی از بسته های اینترنتی نرمال یا نامحدود ایرانسل اقدام نماید.

6-11- ارسال مودم در طرح رایگان تعویض مودم های وایمکس با TD-LTE به صورت رایگان صورت خواهد پذیرفت. مع الوصف در مورد خرید سایر محصولات، مشتری می بایست هزینه پست محصول را در زمان خرید پرداخت نماید.

6-12- به علت محدودیت مودم ها و توزیع عادلانه تر خدمات به مشترکین، با هر کدملی تنها امکان ثبت و خرید حداکثر دو مودم با سیم کارت اعتباری یا دائمی در ماه امکان پذیر می باشد.

7- تحویل موضوع

7-1- پس از اتمام کلیه مراحل خرید، محصول از طریق پست به آدرس اعلامی توسط مشتری ارسال می شود. تحویل و فعال سازی سیم کارت، صرفاً پس از احراز هویت، تکمیل فرم ثبت نام ممضی به امضاء متقاضی و دریافت یک نسخه رونوشت مدارک شناسایی نامبرده (کارت ملی و یا شناسنامه جدید برای مشترکین ایرانی و گذرنامه برای اتباع غیر ایرانی) امکان پذیر خواهد بود.

7-2- در زمان خرید از فروشگاه اینترنتی سیستم از مشتری می خواهد تا آدرس پستی خود را وارد نماید. از آنجا که کالای خریداری شده کارت به این آدرس ارسال خواهد شد، مشتری موظف است در ورود این اطلاعات دقت کامل نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل به علت نادرست بودن این اطلاعات و یا عدم شناسایی مشتری در آدرس اعلامی، شرکت ایرانسل مسولیتی در قبال مفقود شدن سیم کارت یا کالای خریداری شده بر عهده نخواهد داشت.

8- قانون حاکم

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر کلیه شرایط و ضوابط استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل و دعاوی احتمالی ناشی از آن حاکم خواهد بود. همچنین در رابطه با خدمات ارایه شده از طریق فروشگاه اینترنتی ایرانسل که مستلزم قبول مفاد قرارداد مشترکین یا شرایط و ضوابط مربوط به آن سرویس خاص باشد، مفاد اسناد مذکور و نیز مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز لازم الرعایه خواهد بود.

مشتری ضمن قبول شرایط و ضوابط استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی ایرانسل موضوع سند حاضر، حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد آنرا از خود سلب و ساقط نمود.

(مشتری از طریق کلیک قسمت مربوطه پذیرش خود را اعلام نموده و این پذیرش در سیستم ایرانسل می بایست ثبت و نگهداری گردد)

شرایط و قوانین استفاده از بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت:

• بسته نامحدود: بسته های است که با درنظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار است.

• سرعت بسته نامحدود: سرعت بسته های نامحدود بنا به نوع انتخاب مشترک «" تا 2 مگا بیت برثانیه" ، " تا 4 مگا بیت برثانیه" یا " تا 8 مگا بیت برثانیه”» است.

• خط مشی استفاده منصفانه: میزان مشخصی از حجم هر بسته(متفاوت بر اساس نوع بسته) است، و در صورتی که مشترک بیش از آن استفاده کند سرعت به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می کند.

نام بسته سرعت اولیه آستانه کاهش سرعت سرعت ثانویه
بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه(آغازین) تا 2 مگابیت بر ثانیه 20 GB تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه (آغازین) تا 4 مگابیت بر ثانیه 30 GB تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 2 مگابیت بر ثانیه 40 GB تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 4 مگابیت بر ثانیه 60 GB تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 8 مگابیت بر ثانیه 80 GB تا 256 کیلوبیت بر ثانیه

• امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.

• درگاه های خرید بسته های نامحدود عبارتند از:اپلیکیشن ایرانسل من، وب سایت ایرانسل و فروشگاه اینترنتی ایرانسل

• در زمان خرید همزمان بسته های نامحدود و بسته های حجمی، بدون توجه به تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته های حجمی استفاده شده، سپس بسته های نا محدود مصرف می‌شوند.

• درصورت خرید همزمان چند بسته (حجمی و نامحدود) تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته میشود. بنابراین مسئولیت خرید بستههای متعدد بر عهده مشترک است.

• در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب که در زمان استفاده از بسته حجمی، سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته اینترنت نامحدود، بنا به نوع بسته انتخابی، سرعت بین ۱ مگابیت تا ۸ مگابیت بر ثانیه خواهد بود.