شماره طلایی

935-19-19-19-9

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
hassan 06:04 1399/05/15 3,325,000 تومان
سعید 02:29 1399/05/15 3,250,000 تومان
hassan 01:45 1399/05/15 3,200,000 تومان
Rezgar 23:25 1399/05/14 3,125,000 تومان
سعید 22:34 1399/05/14 3,050,000 تومان
hassan 16:34 1399/05/14 2,950,000 تومان
سعید 16:23 1399/05/14 2,900,000 تومان
hassan 15:57 1399/05/14 2,850,000 تومان
صادق 12:57 1399/05/14 2,775,000 تومان
hassan 12:42 1399/05/14 2,725,000 تومان
صادق 21:18 1399/05/13 2,650,000 تومان
Ali 19:31 1399/05/13 2,550,000 تومان
سیدمحمد 19:29 1399/05/13 2,450,000 تومان
Ali 22:30 1399/05/12 2,350,000 تومان
صادق 21:53 1399/05/12 2,275,000 تومان
Ali 21:45 1399/05/12 2,175,000 تومان
صادق 19:31 1399/05/12 2,100,000 تومان
Ali 18:24 1399/05/12 2,000,000 تومان
سیدمحمد 17:59 1399/05/12 1,925,000 تومان
Ali 11:14 1399/05/12 1,825,000 تومان
امید 09:53 1399/05/11 1,725,000 تومان
Ali 07:54 1399/05/11 1,675,000 تومان
سیدمحمد 11:53 1399/05/09 1,600,000 تومان