شماره طلایی

933-133-4444

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
احسان 13:57 1399/05/16 10,250,000 تومان
احمد 12:50 1399/05/16 10,150,000 تومان
احسان 12:33 1399/05/16 10,000,000 تومان
احمد 12:11 1399/05/16 9,900,000 تومان
احمد 12:10 1399/05/16 9,750,000 تومان
احسان 11:00 1399/05/16 9,600,000 تومان
احمد 10:59 1399/05/16 9,500,000 تومان
احمد 10:59 1399/05/16 9,350,000 تومان
احمد 10:59 1399/05/16 9,200,000 تومان
احمد 10:58 1399/05/16 9,050,000 تومان
احمد 10:58 1399/05/16 8,900,000 تومان
احمد 10:58 1399/05/16 8,750,000 تومان
احسان 10:37 1399/05/16 8,600,000 تومان
احمد 09:27 1399/05/16 8,500,000 تومان
احمد 09:27 1399/05/16 8,350,000 تومان
احمد 09:26 1399/05/16 8,200,000 تومان
احمد 08:56 1399/05/16 8,050,000 تومان
احسان 08:49 1399/05/16 7,900,000 تومان
احمد 08:44 1399/05/16 7,800,000 تومان
احسان 06:22 1399/05/16 7,650,000 تومان
احمد 04:39 1399/05/16 7,550,000 تومان
احسان 00:11 1399/05/16 7,400,000 تومان
احمد 22:43 1399/05/15 7,300,000 تومان
احسان 22:38 1399/05/15 7,150,000 تومان
احمد 22:35 1399/05/15 7,050,000 تومان
احسان 22:14 1399/05/15 6,900,000 تومان
احمد 21:49 1399/05/15 6,800,000 تومان
احسان 18:58 1399/05/15 6,650,000 تومان
احمد 18:30 1399/05/15 6,550,000 تومان
احسان 13:01 1399/05/15 6,400,000 تومان
احمد 12:23 1399/05/15 6,300,000 تومان
احسان 11:54 1399/05/15 6,150,000 تومان
احمد 11:23 1399/05/15 6,050,000 تومان
احسان 07:05 1399/05/15 5,900,000 تومان
احمد 07:02 1399/05/15 5,800,000 تومان
احسان 07:00 1399/05/15 5,650,000 تومان
پیمان 05:32 1399/05/15 5,550,000 تومان
احمد 02:16 1399/05/15 5,450,000 تومان
احسان 00:05 1399/05/15 5,300,000 تومان
پیمان 23:44 1399/05/14 5,200,000 تومان
احسان 21:09 1399/05/14 5,100,000 تومان
احمد 16:47 1399/05/14 5,000,000 تومان
Private 16:45 1399/05/14 4,850,000 تومان
احمد 16:41 1399/05/14 4,700,000 تومان
پیمان 16:29 1399/05/14 4,550,000 تومان
احمد 15:59 1399/05/14 4,450,000 تومان
Private 15:05 1399/05/14 4,300,000 تومان
احمد 15:00 1399/05/14 4,150,000 تومان
Private 14:53 1399/05/14 4,000,000 تومان
احمد 14:52 1399/05/14 3,850,000 تومان
Private 14:31 1399/05/14 3,700,000 تومان
احمد 14:29 1399/05/14 3,500,000 تومان
Private 10:43 1399/05/14 3,350,000 تومان
احمد 09:33 1399/05/14 3,250,000 تومان
Private 07:39 1399/05/14 3,100,000 تومان