شماره طلایی

935-333-36-36

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حبیب 07:56 1399/05/15 5,000,000 تومان
پیمان 05:32 1399/05/15 4,900,000 تومان
حبیب 00:20 1399/05/15 4,800,000 تومان
پیمان 23:43 1399/05/14 4,700,000 تومان
حبیب 18:28 1399/05/14 4,600,000 تومان
پیمان 16:28 1399/05/14 4,500,000 تومان
حبیب 13:40 1399/05/14 4,350,000 تومان
صادق 12:58 1399/05/14 4,200,000 تومان
سید احسان 12:02 1399/05/14 4,050,000 تومان
حبیب 11:08 1399/05/14 3,900,000 تومان
صادق 23:01 1399/05/13 3,800,000 تومان
حبیب 22:59 1399/05/13 3,600,000 تومان
صادق 21:20 1399/05/13 3,500,000 تومان
حبیب 17:27 1399/05/13 3,300,000 تومان
سید احسان 07:02 1399/05/09 3,200,000 تومان