شماره طلایی

905-52-00000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمد 22:11 1399/05/16 34,000,000 تومان
milad 22:04 1399/05/16 33,500,000 تومان
محمد 20:31 1399/05/16 33,200,000 تومان
مجتبی 19:44 1399/05/16 33,100,000 تومان
محمد 16:33 1399/05/16 33,000,000 تومان
محمد 16:33 1399/05/16 32,500,000 تومان
milad 15:58 1399/05/16 32,000,000 تومان
محمد 14:44 1399/05/16 31,500,000 تومان
milad 13:38 1399/05/16 31,000,000 تومان
محمد 12:26 1399/05/16 30,500,000 تومان
milad 12:24 1399/05/16 30,000,000 تومان
محمد 11:39 1399/05/16 29,500,000 تومان
milad 10:27 1399/05/16 29,000,000 تومان
محمد 10:03 1399/05/16 28,600,000 تومان
milad 08:12 1399/05/16 28,100,000 تومان
محمد 03:50 1399/05/16 28,000,000 تومان
milad 02:14 1399/05/16 27,500,000 تومان
ايمان 02:07 1399/05/16 27,100,000 تومان
milad 01:38 1399/05/16 27,000,000 تومان
ايمان 01:36 1399/05/16 26,600,000 تومان
milad 01:03 1399/05/16 26,500,000 تومان
مجتبی 01:01 1399/05/16 26,300,000 تومان
رضا 00:51 1399/05/16 26,200,000 تومان
ايمان 00:27 1399/05/16 25,700,000 تومان
رضا 19:56 1399/05/15 25,600,000 تومان
milad 19:07 1399/05/15 25,100,000 تومان
رضا 15:26 1399/05/15 25,000,000 تومان
milad 15:26 1399/05/15 24,500,000 تومان
رضا 15:23 1399/05/15 24,000,000 تومان
milad 15:21 1399/05/15 23,500,000 تومان
رضا 15:12 1399/05/15 23,000,000 تومان
milad 12:47 1399/05/15 22,500,000 تومان
رضا 12:35 1399/05/15 22,000,000 تومان
milad 12:35 1399/05/15 21,500,000 تومان
رضا 12:00 1399/05/15 21,000,000 تومان
milad 08:41 1399/05/15 20,500,000 تومان
رضا 06:55 1399/05/15 20,200,000 تومان
ايمان 03:00 1399/05/15 19,700,000 تومان
رقیه 02:51 1399/05/15 19,200,000 تومان
ايمان 02:46 1399/05/15 19,100,000 تومان
milad 00:24 1399/05/15 19,000,000 تومان
رضا 23:56 1399/05/14 18,800,000 تومان
ايمان 23:37 1399/05/14 18,300,000 تومان
رضا 23:37 1399/05/14 18,200,000 تومان
ايمان 20:29 1399/05/14 17,700,000 تومان
رقیه 20:27 1399/05/14 17,600,000 تومان
ايمان 18:14 1399/05/14 17,500,000 تومان
رقیه 16:51 1399/05/14 17,400,000 تومان
ايمان 16:11 1399/05/14 17,300,000 تومان
رضا 14:33 1399/05/14 17,200,000 تومان
رقیه 14:31 1399/05/14 16,700,000 تومان
رضا 13:55 1399/05/14 16,600,000 تومان
milad 13:47 1399/05/14 16,100,000 تومان
رضا 13:14 1399/05/14 16,000,000 تومان
milad 12:09 1399/05/14 15,500,000 تومان
ايمان 12:07 1399/05/14 15,000,000 تومان
milad 12:05 1399/05/14 14,900,000 تومان
ايمان 17:03 1399/05/13 14,400,000 تومان
milad 18:19 1399/05/12 14,300,000 تومان
ايمان 20:42 1399/05/11 13,800,000 تومان
milad 13:07 1399/05/11 13,700,000 تومان
مرتضی 13:03 1399/05/11 13,200,000 تومان
milad 12:57 1399/05/11 13,100,000 تومان
مرتضی 12:38 1399/05/11 12,600,000 تومان
milad 12:35 1399/05/11 12,500,000 تومان
مرتضی 17:46 1399/05/09 12,200,000 تومان
ايمان 01:39 1399/05/08 12,100,000 تومان