شماره طلایی

902-222-12-13

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
امید 00:16 1399/05/15 2,650,000 تومان
رحیم 18:27 1399/05/14 2,550,000 تومان
امید 13:05 1399/05/14 2,400,000 تومان
مرتضی 18:49 1399/05/09 2,250,000 تومان
امید 14:34 1399/05/09 2,150,000 تومان