شماره طلایی

902-24-00000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محسن 02:00 1399/02/31 22,100,000 تومان
فاطمه 01:57 1399/02/31 21,600,000 تومان
محسن 01:36 1399/02/31 21,100,000 تومان
مجید 01:34 1399/02/31 21,000,000 تومان
محسن 22:50 1399/02/30 20,900,000 تومان
سیدمحمد 20:44 1399/02/30 20,600,000 تومان
محسن 17:20 1399/02/30 20,500,000 تومان
حسن 16:40 1399/02/30 20,200,000 تومان
سیدمحمد 16:00 1399/02/30 19,900,000 تومان
سیدمحمد 16:00 1399/02/30 19,400,000 تومان
سیدمحمد 16:00 1399/02/30 18,900,000 تومان
سیدمحمد 16:00 1399/02/30 18,400,000 تومان
محسن 15:57 1399/02/30 17,900,000 تومان
سیدمحمد 15:53 1399/02/30 17,400,000 تومان
محسن 15:00 1399/02/30 16,900,000 تومان
سیدمحمد 14:34 1399/02/30 16,400,000 تومان
سیدمحمد 14:34 1399/02/30 15,900,000 تومان
محسن 14:09 1399/02/30 15,400,000 تومان
سیدمحمد 13:21 1399/02/30 15,100,000 تومان
فاطمه 13:19 1399/02/30 14,600,000 تومان
سیدمحمد 12:11 1399/02/30 14,500,000 تومان
محسن 11:57 1399/02/30 14,000,000 تومان
مسلم 11:04 1399/02/30 13,700,000 تومان
محسن 08:42 1399/02/30 13,600,000 تومان
مجید 07:39 1399/02/30 13,500,000 تومان
مجید 07:37 1399/02/30 13,400,000 تومان
محسن 00:51 1399/02/30 13,250,000 تومان
مجید 19:20 1399/02/29 13,150,000 تومان
حسن 15:52 1399/02/29 13,000,000 تومان
مجید 17:46 1399/02/28 12,500,000 تومان
فاطمه 16:49 1399/02/28 12,400,000 تومان
مجید 14:12 1399/02/27 12,300,000 تومان