شماره طلایی

901-123-4444

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمد 03:00 1398/11/02 4,250,000 تومان
پرویز 22:41 1398/11/01 4,150,000 تومان
پرویز 22:41 1398/11/01 4,075,000 تومان
پرویز 22:40 1398/11/01 4,000,000 تومان
پرویز 22:40 1398/11/01 3,925,000 تومان
پرویز 22:40 1398/11/01 3,850,000 تومان
پرویز 22:40 1398/11/01 3,775,000 تومان
پرویز 22:39 1398/11/01 3,700,000 تومان
پرویز 22:39 1398/11/01 3,625,000 تومان
پرویز 22:39 1398/11/01 3,550,000 تومان
پرویز 22:39 1398/11/01 3,475,000 تومان
پرویز 22:37 1398/11/01 3,400,000 تومان
پرویز 22:37 1398/11/01 3,325,000 تومان
پرویز 22:36 1398/11/01 3,250,000 تومان
پرویز 22:35 1398/11/01 3,175,000 تومان
محمد 22:35 1398/11/01 3,100,000 تومان
پرویز 22:35 1398/11/01 3,050,000 تومان
پرویز 22:34 1398/11/01 2,975,000 تومان
پرویز 22:34 1398/11/01 2,900,000 تومان
پرویز 22:34 1398/11/01 2,825,000 تومان
پرویز 22:34 1398/11/01 2,750,000 تومان
پرویز 22:33 1398/11/01 2,675,000 تومان
محمد 16:41 1398/11/01 2,575,000 تومان
سوسن 13:25 1398/11/01 2,525,000 تومان
سوسن 13:00 1398/11/01 2,425,000 تومان
سوسن 12:55 1398/11/01 2,325,000 تومان
سوسن 12:54 1398/11/01 2,225,000 تومان
سوسن 12:52 1398/11/01 2,125,000 تومان
سوسن 12:51 1398/11/01 2,050,000 تومان
سوسن 12:51 1398/11/01 1,950,000 تومان
سوسن 12:50 1398/11/01 1,850,000 تومان
سوسن 12:49 1398/11/01 1,750,000 تومان
سوسن 12:30 1398/11/01 1,650,000 تومان
سوسن 11:27 1398/11/01 1,550,000 تومان
عبدالخالق 16:23 1398/10/30 1,450,000 تومان
ابراهیم 10:58 1398/10/30 1,400,000 تومان
عبدالخالق 20:28 1398/10/29 1,350,000 تومان
محمد 20:25 1398/10/29 1,300,000 تومان
عبدالخالق 17:22 1398/10/29 1,250,000 تومان
فرانک 16:30 1398/10/29 1,175,000 تومان
محمد 22:14 1398/10/28 1,125,000 تومان
رضا 20:10 1398/10/26 1,050,000 تومان