شماره طلایی

935-45-45-245

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
ماکان 11:10 1398/11/17 2,250,000 تومان
فرشته 23:18 1398/11/15 2,150,000 تومان