شماره طلایی

930-133-33-30

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
پوریا 15:18 1398/11/01 2,750,000 تومان
فرانک 16:26 1398/10/29 2,650,000 تومان
مهدی 16:17 1398/10/29 2,450,000 تومان
فرانک 16:05 1398/10/29 2,350,000 تومان
مهدی 11:30 1398/10/29 2,250,000 تومان
Aref 23:07 1398/10/26 2,150,000 تومان