شماره طلایی

902-99999-44

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
سید رضا 14:21 1398/11/01 4,850,000 تومان
سیدمحمد 14:13 1398/11/01 4,750,000 تومان
سید رضا 11:17 1398/11/01 4,550,000 تومان
سیدمحمد 11:16 1398/11/01 4,450,000 تومان
سید رضا 10:00 1398/11/01 4,250,000 تومان
سیدمحمد 09:45 1398/11/01 4,150,000 تومان
سید رضا 09:38 1398/11/01 3,950,000 تومان
سیدمحمد 09:37 1398/11/01 3,750,000 تومان
سید رضا 09:29 1398/11/01 3,550,000 تومان
سیدمحمد 09:28 1398/11/01 3,400,000 تومان
سید رضا 09:25 1398/11/01 3,200,000 تومان
سیدمحمد 09:21 1398/11/01 3,100,000 تومان
سید رضا 09:18 1398/11/01 2,900,000 تومان
سیدمحمد 09:16 1398/11/01 2,750,000 تومان
سید رضا 08:47 1398/11/01 2,550,000 تومان
سیدمحمد 08:44 1398/11/01 2,400,000 تومان
سید رضا 06:54 1398/11/01 2,200,000 تومان
سیدمحمد 20:08 1398/10/30 2,100,000 تومان