شماره طلایی

938-138-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حسن 03:37 1398/11/02 6,900,000 تومان
میثاق 01:11 1398/11/02 6,800,000 تومان
حسن 19:59 1398/11/01 6,700,000 تومان
میثاق 14:41 1398/11/01 6,600,000 تومان
میثاق 14:41 1398/11/01 6,450,000 تومان
سید رضا 14:22 1398/11/01 6,250,000 تومان
میثاق 13:44 1398/11/01 6,150,000 تومان
سید رضا 10:37 1398/11/01 5,950,000 تومان
میثاق 10:34 1398/11/01 5,850,000 تومان
سید رضا 10:26 1398/11/01 5,700,000 تومان
میثاق 09:28 1398/11/01 5,600,000 تومان
حسن 01:17 1398/11/01 5,400,000 تومان
میثاق 23:39 1398/10/30 5,300,000 تومان
محمد 22:25 1398/10/28 5,150,000 تومان