شماره طلایی

939-339-39-39

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمدحسین 15:00 1398/10/28 27,150,000 تومان
امین 13:32 1398/10/28 27,100,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 27,000,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 26,900,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 26,800,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 26,700,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 26,600,000 تومان
محمدحسین 13:03 1398/10/28 26,500,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 26,400,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 26,300,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 26,200,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 26,100,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 26,000,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 25,900,000 تومان
محمدحسین 13:02 1398/10/28 25,800,000 تومان
محمدحسین 13:01 1398/10/28 25,700,000 تومان
محمدحسین 13:01 1398/10/28 25,600,000 تومان
محمدحسین 13:01 1398/10/28 25,500,000 تومان
محمدحسین 13:01 1398/10/28 25,400,000 تومان
محمدحسین 13:01 1398/10/28 25,300,000 تومان
محمدحسین 13:00 1398/10/28 25,200,000 تومان
امین 11:46 1398/10/28 25,100,000 تومان
محمدحسین 11:41 1398/10/28 25,000,000 تومان
محمدحسین 11:41 1398/10/28 24,900,000 تومان
محمدحسین 11:41 1398/10/28 24,800,000 تومان
محمدحسین 11:41 1398/10/28 24,700,000 تومان
محمدحسین 11:40 1398/10/28 24,600,000 تومان
محمدحسین 11:40 1398/10/28 24,500,000 تومان
محمدحسین 11:40 1398/10/28 24,400,000 تومان
محمدحسین 11:40 1398/10/28 24,300,000 تومان
امین 10:57 1398/10/28 24,200,000 تومان
محمدحسین 07:39 1398/10/28 24,100,000 تومان
امین 07:34 1398/10/28 24,050,000 تومان
محمدحسین 01:46 1398/10/28 24,000,000 تومان
محمدحسین 01:46 1398/10/28 23,950,000 تومان
محمدحسین 01:45 1398/10/28 23,850,000 تومان
محمدحسین 01:45 1398/10/28 23,750,000 تومان
محمدحسین 01:45 1398/10/28 23,650,000 تومان
محمدحسین 01:44 1398/10/28 23,550,000 تومان
محمدحسین 01:44 1398/10/28 23,450,000 تومان
محمدحسین 01:44 1398/10/28 23,350,000 تومان
محمدحسین 01:44 1398/10/28 23,250,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 23,150,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 23,075,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 22,975,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 22,875,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 22,775,000 تومان
محمدحسین 01:43 1398/10/28 22,675,000 تومان
امین 01:40 1398/10/28 22,575,000 تومان
محمدحسین 01:33 1398/10/28 22,525,000 تومان
امین 22:02 1398/10/27 22,475,000 تومان
محمدحسین 16:55 1398/10/27 22,400,000 تومان
محمدحسین 16:54 1398/10/27 22,325,000 تومان
محمدحسین 16:54 1398/10/27 22,225,000 تومان
امین 16:38 1398/10/27 22,125,000 تومان
محمدحسین 16:28 1398/10/27 22,075,000 تومان
محمدحسین 16:28 1398/10/27 21,975,000 تومان
محمدحسین 16:28 1398/10/27 21,875,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,775,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,675,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,575,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,475,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,375,000 تومان
محمدحسین 16:27 1398/10/27 21,275,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 21,175,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 21,075,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 20,975,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 20,875,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 20,775,000 تومان
محمدحسین 16:26 1398/10/27 20,675,000 تومان
محمدحسین 16:25 1398/10/27 20,575,000 تومان
محمدحسین 16:25 1398/10/27 20,475,000 تومان
محمدحسین 16:24 1398/10/27 20,375,000 تومان
امین 13:07 1398/10/27 20,325,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/27 20,250,000 تومان
امین 12:48 1398/10/27 20,150,000 تومان
محمدحسین 11:58 1398/10/27 20,100,000 تومان
محمدحسین 11:58 1398/10/27 20,000,000 تومان
محمدحسین 11:58 1398/10/27 19,900,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,800,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,750,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,650,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,575,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,475,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,375,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,275,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,175,000 تومان
محمدحسین 11:57 1398/10/27 19,075,000 تومان
محمدحسین 11:56 1398/10/27 18,975,000 تومان
محمدحسین 11:54 1398/10/27 18,875,000 تومان
امین 11:22 1398/10/27 18,825,000 تومان
محمدحسین 09:21 1398/10/27 18,725,000 تومان
امین 09:15 1398/10/27 18,675,000 تومان
محمدحسین 07:11 1398/10/27 18,575,000 تومان
امین 03:46 1398/10/27 18,525,000 تومان
محمدحسین 02:18 1398/10/27 18,425,000 تومان
محمدحسین 23:36 1398/10/26 18,375,000 تومان
امین 23:34 1398/10/26 18,325,000 تومان
محمدحسین 20:40 1398/10/26 18,225,000 تومان
امین 19:03 1398/10/26 18,175,000 تومان
محمدحسین 16:51 1398/10/26 18,125,000 تومان
امین 15:31 1398/10/26 18,075,000 تومان
محمدحسین 14:23 1398/10/26 18,025,000 تومان
امین 14:21 1398/10/26 17,975,000 تومان
محمدحسین 13:36 1398/10/26 17,925,000 تومان
امین 13:30 1398/10/26 17,875,000 تومان
محمدحسین 12:59 1398/10/26 17,825,000 تومان
امین 12:56 1398/10/26 17,775,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/26 17,700,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/26 17,600,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/26 17,500,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/26 17,400,000 تومان
محمدحسین 12:54 1398/10/26 17,300,000 تومان
محمدحسین 12:53 1398/10/26 17,200,000 تومان
امین 12:50 1398/10/26 17,100,000 تومان
محمدحسین 12:46 1398/10/26 17,000,000 تومان
محمدحسین 12:46 1398/10/26 16,950,000 تومان
محمدحسین 12:46 1398/10/26 16,850,000 تومان
محمدحسین 12:46 1398/10/26 16,750,000 تومان
محمدحسین 12:46 1398/10/26 16,650,000 تومان
امین 12:44 1398/10/26 16,550,000 تومان
محمدحسین 12:39 1398/10/26 16,450,000 تومان
امین 12:29 1398/10/26 16,350,000 تومان
محمدحسین 06:35 1398/10/26 16,300,000 تومان
امین 03:18 1398/10/26 16,200,000 تومان
محمدحسین 02:22 1398/10/26 16,150,000 تومان
امین 02:19 1398/10/26 16,050,000 تومان
محمدحسین 02:01 1398/10/26 16,000,000 تومان
محمدحسین 02:01 1398/10/26 15,900,000 تومان
محمدحسین 02:01 1398/10/26 15,850,000 تومان
محمدحسین 02:01 1398/10/26 15,750,000 تومان
محمدحسین 02:00 1398/10/26 15,650,000 تومان
محمدحسین 02:00 1398/10/26 15,550,000 تومان
محمدحسین 02:00 1398/10/26 15,450,000 تومان
محمدحسین 01:53 1398/10/26 15,350,000 تومان
محمدحسین 01:52 1398/10/26 15,250,000 تومان
محمدحسین 01:52 1398/10/26 15,150,000 تومان
محمدحسین 01:52 1398/10/26 15,050,000 تومان
محمدحسین 01:52 1398/10/26 14,950,000 تومان
امین 01:48 1398/10/26 14,850,000 تومان
محمدحسین 01:39 1398/10/26 14,800,000 تومان
امین 01:35 1398/10/26 14,700,000 تومان
محمدحسین 01:22 1398/10/26 14,650,000 تومان
امین 20:53 1398/10/25 14,550,000 تومان
محمدحسین 19:28 1398/10/25 14,500,000 تومان
محمدحسین 19:28 1398/10/25 14,450,000 تومان
امین 19:27 1398/10/25 14,350,000 تومان
محمدحسین 19:23 1398/10/25 14,300,000 تومان
امین 16:49 1398/10/25 14,200,000 تومان
محمدحسین 13:20 1398/10/25 14,150,000 تومان
امین 12:02 1398/10/25 14,050,000 تومان
محمدحسین 11:49 1398/10/25 14,000,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,900,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,800,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,700,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,600,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,500,000 تومان
محمدحسین 11:48 1398/10/25 13,400,000 تومان
امین 11:46 1398/10/25 13,300,000 تومان
محمدحسین 07:29 1398/10/25 13,250,000 تومان
امین 02:48 1398/10/25 13,150,000 تومان
محمدحسین 01:30 1398/10/25 13,100,000 تومان
محمدحسین 01:30 1398/10/25 13,000,000 تومان
محمدحسین 01:30 1398/10/25 12,900,000 تومان
محمدحسین 01:30 1398/10/25 12,800,000 تومان
محمدحسین 01:30 1398/10/25 12,700,000 تومان
امین 01:28 1398/10/25 12,600,000 تومان
محمدحسین 01:16 1398/10/25 12,500,000 تومان
محمدحسین 01:16 1398/10/25 12,400,000 تومان
محمدحسین 01:15 1398/10/25 12,300,000 تومان
محمدحسین 01:15 1398/10/25 12,200,000 تومان
محمدحسین 01:15 1398/10/25 12,200,000 تومان
محمدحسین 01:15 1398/10/25 12,100,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 12,000,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,900,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,800,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,700,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,600,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,500,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,400,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,400,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,300,000 تومان
محمدحسین 01:14 1398/10/25 11,300,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 11,200,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 11,200,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 11,100,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 11,000,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,900,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,900,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,800,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,700,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,600,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,600,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,500,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,400,000 تومان
محمدحسین 01:13 1398/10/25 10,400,000 تومان
محمدحسین 01:12 1398/10/25 10,300,000 تومان
محمدحسین 01:12 1398/10/25 10,200,000 تومان
امین 01:01 1398/10/25 10,100,000 تومان
محمدحسین 00:54 1398/10/25 10,050,000 تومان
محمدحسین 00:54 1398/10/25 9,950,000 تومان
محمدحسین 00:53 1398/10/25 9,850,000 تومان
امین 00:52 1398/10/25 9,750,000 تومان
محمدحسین 00:45 1398/10/25 9,700,000 تومان
امین 00:42 1398/10/25 9,600,000 تومان
محمدحسین 00:39 1398/10/25 9,550,000 تومان
محمدحسین 00:39 1398/10/25 9,450,000 تومان
محمدحسین 00:39 1398/10/25 9,350,000 تومان
محمدحسین 00:39 1398/10/25 9,250,000 تومان
محمدحسین 00:39 1398/10/25 9,150,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 9,050,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,950,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,850,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,750,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,650,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,550,000 تومان
محمدحسین 00:38 1398/10/25 8,450,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 8,350,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 8,250,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 8,150,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 8,050,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 7,950,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 7,850,000 تومان
محمدحسین 00:37 1398/10/25 7,750,000 تومان
محمدحسین 00:36 1398/10/25 7,650,000 تومان
امین 00:36 1398/10/25 7,550,000 تومان
محمدحسین 00:35 1398/10/25 7,500,000 تومان
محمدحسین 00:35 1398/10/25 7,400,000 تومان
محمدحسین 00:35 1398/10/25 7,300,000 تومان
محمدحسین 00:35 1398/10/25 7,225,000 تومان
محمدحسین 00:35 1398/10/25 7,125,000 تومان
محمدحسین 00:34 1398/10/25 7,025,000 تومان
امین 00:34 1398/10/25 6,925,000 تومان
محمدحسین 00:34 1398/10/25 6,850,000 تومان
محمدحسین 00:34 1398/10/25 6,750,000 تومان
امین 00:34 1398/10/25 6,650,000 تومان
امین 00:33 1398/10/25 6,575,000 تومان
امین 00:33 1398/10/25 6,525,000 تومان
امین 00:33 1398/10/25 6,475,000 تومان
محمدحسین 00:19 1398/10/25 6,425,000 تومان
mohamamad 23:40 1398/10/24 6,325,000 تومان
محمدحسین 20:13 1398/10/24 6,250,000 تومان
امین 20:04 1398/10/24 6,150,000 تومان
محمدحسین 19:49 1398/10/24 6,100,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 6,000,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,900,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,800,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,700,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,600,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,500,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,400,000 تومان
محمدحسین 19:46 1398/10/24 5,300,000 تومان
محمدحسین 19:45 1398/10/24 5,200,000 تومان
رضا 17:54 1398/10/24 5,100,000 تومان
امین 16:52 1398/10/24 5,050,000 تومان
محمدحسین 16:14 1398/10/24 5,000,000 تومان
محمدحسین 16:14 1398/10/24 4,900,000 تومان
محمدحسین 16:14 1398/10/24 4,800,000 تومان
محمدحسین 16:14 1398/10/24 4,700,000 تومان
محمدحسین 16:08 1398/10/24 4,600,000 تومان
محمدحسین 14:49 1398/10/24 4,500,000 تومان
رضا 14:45 1398/10/24 4,400,000 تومان
محمدحسین 13:18 1398/10/24 4,300,000 تومان
امین 13:17 1398/10/24 4,200,000 تومان
محمدحسین 11:19 1398/10/24 4,150,000 تومان
امین 11:18 1398/10/24 4,050,000 تومان
محمدحسین 10:19 1398/10/24 4,000,000 تومان
امین 10:11 1398/10/24 3,900,000 تومان
محمدحسین 22:01 1398/10/23 3,850,000 تومان
عبدالحسين 21:58 1398/10/23 3,750,000 تومان
عبدالحسين 21:58 1398/10/23 3,650,000 تومان
محمدحسین 21:08 1398/10/23 3,550,000 تومان
عبدالحسين 21:07 1398/10/23 3,450,000 تومان
عبدالحسين 21:04 1398/10/23 3,350,000 تومان
محمدحسین 20:58 1398/10/23 3,250,000 تومان
عبدالحسين 12:39 1398/10/23 3,150,000 تومان
امین 11:36 1398/10/23 3,050,000 تومان
عبدالحسين 10:17 1398/10/23 3,000,000 تومان
امین 17:14 1398/10/22 2,900,000 تومان
فرانک 16:45 1398/10/22 2,850,000 تومان
محمدرضا 15:50 1398/10/22 2,800,000 تومان
امین 13:06 1398/10/22 2,725,000 تومان
محمدرضا 11:29 1398/10/22 2,675,000 تومان
محمد 08:53 1398/10/22 2,600,000 تومان
محمدرضا 18:51 1398/10/21 2,500,000 تومان
فرانک 16:40 1398/10/21 2,425,000 تومان
امین 16:33 1398/10/21 2,375,000 تومان
محمدرضا 15:56 1398/10/21 2,325,000 تومان
محمدرضا 15:54 1398/10/21 2,250,000 تومان
فرانک 12:30 1398/10/21 2,175,000 تومان
اسماعیل 12:02 1398/10/21 2,125,000 تومان
امین 11:05 1398/10/21 2,075,000 تومان
مصطفی 10:31 1398/10/21 2,025,000 تومان
فرانک 10:28 1398/10/21 1,975,000 تومان
مصطفی 10:24 1398/10/21 1,925,000 تومان
فرانک 10:22 1398/10/21 1,875,000 تومان
رامین 09:26 1398/10/21 1,825,000 تومان
محمد 17:12 1398/10/20 1,775,000 تومان
محمد 22:48 1398/10/18 1,675,000 تومان
محمد 10:13 1398/10/18 1,600,000 تومان