شماره طلایی

935-38-38-838

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
Ahmad 20:46 1398/10/24 2,550,000 تومان
محمد امین 15:16 1398/10/24 2,400,000 تومان
عبدالحسين 15:13 1398/10/24 2,300,000 تومان
محمد امین 20:56 1398/10/22 2,100,000 تومان