شماره طلایی

936-000-6-000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمدرضا 00:01 1398/11/05 28,000,000 تومان
محسن 23:57 1398/11/04 27,900,000 تومان
محمدرضا 23:41 1398/11/04 27,800,000 تومان
محسن 21:07 1398/11/04 27,700,000 تومان
محمدرضا 21:04 1398/11/04 27,600,000 تومان
محسن 15:33 1398/11/04 27,500,000 تومان
سید جلال 13:38 1398/11/04 27,200,000 تومان
محسن 10:32 1398/11/04 26,700,000 تومان
محمدرضا 06:22 1398/11/04 26,600,000 تومان
محسن 00:48 1398/11/04 26,500,000 تومان
محمدرضا 00:45 1398/11/04 26,300,000 تومان
محسن 00:24 1398/11/04 26,200,000 تومان
محمدرضا 23:46 1398/11/03 26,100,000 تومان
محسن 18:08 1398/11/03 26,000,000 تومان
محمدرضا 18:01 1398/11/03 25,700,000 تومان
محسن 12:21 1398/11/03 25,600,000 تومان
محمدرضا 12:17 1398/11/03 25,100,000 تومان
محسن 06:58 1398/11/03 25,000,000 تومان
محمدرضا 02:56 1398/11/03 24,900,000 تومان
محسن 23:47 1398/11/02 24,800,000 تومان
محمدرضا 20:19 1398/11/02 24,700,000 تومان
محسن 14:21 1398/11/02 24,600,000 تومان
محمدرضا 14:02 1398/11/02 24,500,000 تومان
محسن 08:29 1398/11/02 24,400,000 تومان
محمدرضا 05:01 1398/11/02 24,300,000 تومان
محسن 23:53 1398/11/01 24,200,000 تومان
محمدرضا 23:12 1398/11/01 24,100,000 تومان
محسن 17:58 1398/11/01 24,000,000 تومان
محمدرضا 12:44 1398/11/01 23,900,000 تومان
محسن 07:12 1398/11/01 23,800,000 تومان
محمدرضا 06:02 1398/11/01 23,700,000 تومان
محمدرضا 06:02 1398/11/01 23,700,000 تومان
محمدرضا 06:02 1398/11/01 23,700,000 تومان
محسن 00:22 1398/11/01 23,600,000 تومان
محمدرضا 00:18 1398/11/01 23,500,000 تومان
محسن 23:51 1398/10/30 23,400,000 تومان
محمدرضا 23:46 1398/10/30 23,300,000 تومان
محسن 20:22 1398/10/30 23,200,000 تومان
محمدرضا 19:00 1398/10/30 23,100,000 تومان
محسن 13:37 1398/10/30 23,000,000 تومان
محمدرضا 13:16 1398/10/30 22,900,000 تومان
محمدرضا 12:11 1398/10/30 22,800,000 تومان
محسن 07:18 1398/10/30 22,700,000 تومان
محمدرضا 07:02 1398/10/30 22,600,000 تومان
محمدرضا 06:31 1398/10/30 22,500,000 تومان
محسن 00:59 1398/10/30 22,400,000 تومان
محمدرضا 19:52 1398/10/29 22,300,000 تومان
محسن 14:32 1398/10/29 22,200,000 تومان
محمدرضا 10:57 1398/10/29 22,100,000 تومان
محسن 07:42 1398/10/29 22,000,000 تومان
محمدرضا 06:47 1398/10/29 21,900,000 تومان
محسن 06:26 1398/10/29 21,800,000 تومان
محمدرضا 02:27 1398/10/29 21,700,000 تومان
محسن 01:24 1398/10/29 21,600,000 تومان
محمدرضا 23:43 1398/10/28 21,500,000 تومان
محسن 23:02 1398/10/28 21,400,000 تومان
محمدرضا 17:21 1398/10/28 21,300,000 تومان
محمدرضا 17:21 1398/10/28 21,300,000 تومان
محسن 15:05 1398/10/28 21,200,000 تومان
محمدرضا 13:39 1398/10/28 21,100,000 تومان
امین 13:33 1398/10/28 21,000,000 تومان
محمدرضا 11:55 1398/10/28 20,900,000 تومان
امین 11:47 1398/10/28 20,800,000 تومان
محمدرضا 09:53 1398/10/28 20,500,000 تومان
محسن 07:11 1398/10/28 20,400,000 تومان
امین 01:40 1398/10/28 20,300,000 تومان
محسن 00:23 1398/10/28 20,200,000 تومان
امین 22:16 1398/10/27 20,100,000 تومان
محسن 22:15 1398/10/27 19,600,000 تومان
امین 22:02 1398/10/27 19,500,000 تومان
محسن 21:38 1398/10/27 19,400,000 تومان
امین 16:37 1398/10/27 19,300,000 تومان
محسن 16:22 1398/10/27 19,200,000 تومان
امین 12:49 1398/10/27 19,100,000 تومان
محمدرضا 12:23 1398/10/27 18,600,000 تومان
محمدرضا 12:23 1398/10/27 18,600,000 تومان
محسن 10:14 1398/10/27 18,500,000 تومان
محمدرضا 09:37 1398/10/27 18,400,000 تومان
امین 09:16 1398/10/27 18,300,000 تومان
محسن 07:09 1398/10/27 17,800,000 تومان
محمدرضا 06:01 1398/10/27 17,700,000 تومان
امین 03:46 1398/10/27 17,600,000 تومان
محسن 01:22 1398/10/27 17,100,000 تومان
محمدرضا 00:46 1398/10/27 17,000,000 تومان
امین 23:34 1398/10/26 16,900,000 تومان
محمدرضا 20:50 1398/10/26 16,400,000 تومان
امین 20:36 1398/10/26 16,300,000 تومان
محمدرضا 20:15 1398/10/26 16,200,000 تومان
امین 14:21 1398/10/26 16,100,000 تومان
محمدرضا 14:03 1398/10/26 16,000,000 تومان
امین 12:50 1398/10/26 15,800,000 تومان
محمدرضا 12:03 1398/10/26 15,700,000 تومان
محمدرضا 11:01 1398/10/26 15,600,000 تومان
امیرحسین 06:41 1398/10/26 15,500,000 تومان
امین 03:19 1398/10/26 15,300,000 تومان
محمدرضا 03:14 1398/10/26 15,200,000 تومان
امین 00:05 1398/10/26 15,100,000 تومان
محمدرضا 23:55 1398/10/25 15,000,000 تومان
امین 22:42 1398/10/25 14,900,000 تومان
محمدرضا 22:37 1398/10/25 14,800,000 تومان
امین 16:49 1398/10/25 14,600,000 تومان
محمدرضا 13:58 1398/10/25 14,500,000 تومان
امین 11:46 1398/10/25 14,200,000 تومان
امیرحسین 08:44 1398/10/25 14,100,000 تومان
محمدرضا 07:17 1398/10/25 14,000,000 تومان
امیرحسین 06:32 1398/10/25 13,700,000 تومان
امین 02:49 1398/10/25 13,600,000 تومان
امیرحسین 02:10 1398/10/25 13,500,000 تومان
امین 00:32 1398/10/25 13,000,000 تومان
امین 00:32 1398/10/25 12,900,000 تومان
امین 00:32 1398/10/25 12,800,000 تومان
امین 00:32 1398/10/25 12,700,000 تومان
سوسن 20:08 1398/10/24 12,600,000 تومان
امین 20:05 1398/10/24 12,100,000 تومان
سوسن 17:54 1398/10/24 12,000,000 تومان
امیرحسین 16:59 1398/10/24 11,500,000 تومان
امین 16:52 1398/10/24 11,400,000 تومان
امیرحسین 16:50 1398/10/24 11,300,000 تومان
سوسن 13:19 1398/10/24 11,200,000 تومان
امین 13:16 1398/10/24 10,700,000 تومان
سوسن 13:09 1398/10/24 10,600,000 تومان
امین 10:37 1398/10/24 10,100,000 تومان