شماره طلایی

905-0-50-60-60

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حمید رضا 16:05 1398/09/12 2,450,000 تومان
حسین 12:53 1398/09/12 2,350,000 تومان
محمدصادق 12:21 1398/09/12 2,250,000 تومان
حمید رضا 18:29 1398/09/10 2,100,000 تومان