شماره طلایی

901-120-20-20

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
هاشم 20:06 1398/09/13 5,050,000 تومان
راحله 19:58 1398/09/13 4,900,000 تومان
هاشم 19:11 1398/09/13 4,800,000 تومان
صفیه 19:05 1398/09/13 4,650,000 تومان
هاشم 13:07 1398/09/13 4,550,000 تومان
راحله 12:59 1398/09/13 4,450,000 تومان
هاشم 12:19 1398/09/13 4,350,000 تومان
هاشم 12:19 1398/09/13 4,250,000 تومان
صفیه 12:16 1398/09/13 4,150,000 تومان
هاشم 08:37 1398/09/13 4,050,000 تومان
صفیه 07:03 1398/09/13 3,950,000 تومان
هاشم 01:39 1398/09/13 3,800,000 تومان
صفیه 23:46 1398/09/12 3,700,000 تومان
هاشم 17:59 1398/09/12 3,600,000 تومان
محمد 17:54 1398/09/12 3,500,000 تومان
هاشم 17:50 1398/09/12 3,400,000 تومان
محمد 12:01 1398/09/12 3,300,000 تومان
راحله 14:59 1398/09/11 3,200,000 تومان
صفیه 21:48 1398/09/10 3,100,000 تومان