شماره طلایی

905-100-50-50

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
شورش 00:03 1398/09/13 5,100,000 تومان
محمد جواد 23:58 1398/09/12 4,950,000 تومان
شورش 23:55 1398/09/12 4,750,000 تومان
محمد جواد 23:52 1398/09/12 4,600,000 تومان
شورش 23:50 1398/09/12 4,400,000 تومان
محمد جواد 23:48 1398/09/12 4,250,000 تومان
شورش 18:06 1398/09/12 4,050,000 تومان
محمد جواد 18:05 1398/09/12 3,900,000 تومان
شورش 12:25 1398/09/12 3,700,000 تومان
حسین 12:14 1398/09/12 3,550,000 تومان
شورش 08:45 1398/09/11 3,450,000 تومان
مجید 08:11 1398/09/11 3,300,000 تومان
شورش 13:52 1398/09/06 3,150,000 تومان