شماره طلایی

930-930-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محسن 01:59 1398/09/14 20,900,000 تومان
محسن 01:59 1398/09/14 20,900,000 تومان
امین 01:57 1398/09/14 20,750,000 تومان
محسن 01:23 1398/09/14 20,600,000 تومان
امین 22:21 1398/09/13 20,500,000 تومان
محسن 18:41 1398/09/13 20,350,000 تومان
امین 13:46 1398/09/13 20,250,000 تومان
محسن 12:27 1398/09/13 20,100,000 تومان
امین 12:18 1398/09/13 20,000,000 تومان
Payamtt 11:04 1398/09/13 19,800,000 تومان
محسن 06:33 1398/09/13 19,600,000 تومان
امین 02:35 1398/09/13 19,500,000 تومان
Payamtt 02:17 1398/09/13 19,350,000 تومان
Payamtt 02:17 1398/09/13 19,150,000 تومان
Payamtt 02:16 1398/09/13 19,000,000 تومان
Payamtt 02:16 1398/09/13 18,850,000 تومان
امین 01:54 1398/09/13 18,650,000 تومان
محسن 00:17 1398/09/13 18,500,000 تومان
امین 23:44 1398/09/12 18,400,000 تومان
Payamtt 18:45 1398/09/12 18,200,000 تومان
Payamtt 18:45 1398/09/12 18,000,000 تومان
Payamtt 18:45 1398/09/12 17,800,000 تومان
Payamtt 18:45 1398/09/12 17,600,000 تومان
Payamtt 18:45 1398/09/12 17,400,000 تومان
Payamtt 18:44 1398/09/12 17,200,000 تومان
Farzane 18:43 1398/09/12 17,000,000 تومان
Farzane 18:40 1398/09/12 16,800,000 تومان
Payamtt 18:21 1398/09/12 16,600,000 تومان
Payamtt 18:20 1398/09/12 16,400,000 تومان
Farzane 17:38 1398/09/12 16,200,000 تومان
Payamtt 17:09 1398/09/12 16,000,000 تومان
سید رضا 16:37 1398/09/12 15,800,000 تومان
حامد 16:05 1398/09/12 15,600,000 تومان
امین 15:48 1398/09/12 15,500,000 تومان
Payamtt 14:26 1398/09/12 15,400,000 تومان
Payamtt 14:25 1398/09/12 15,200,000 تومان
سید رضا 13:08 1398/09/12 15,000,000 تومان
حامد 13:06 1398/09/12 14,800,000 تومان
سید رضا 13:01 1398/09/12 14,700,000 تومان
محسن 13:01 1398/09/12 14,500,000 تومان
سید رضا 13:00 1398/09/12 14,300,000 تومان
سید رضا 13:00 1398/09/12 14,100,000 تومان
محسن 12:59 1398/09/12 13,900,000 تومان
سید رضا 12:59 1398/09/12 13,700,000 تومان
محسن 12:59 1398/09/12 13,500,000 تومان
محسن 12:59 1398/09/12 13,300,000 تومان
سید رضا 12:52 1398/09/12 13,100,000 تومان
محسن 12:52 1398/09/12 12,900,000 تومان
سید رضا 11:40 1398/09/12 12,800,000 تومان
محسن 08:57 1398/09/12 12,600,000 تومان
Payamtt 04:39 1398/09/12 12,500,000 تومان
سید رضا 04:20 1398/09/12 12,300,000 تومان
Payamtt 04:06 1398/09/12 12,100,000 تومان
Payamtt 04:03 1398/09/12 11,900,000 تومان
Payamtt 04:00 1398/09/12 11,700,000 تومان
سید رضا 02:43 1398/09/12 11,500,000 تومان
سید رضا 23:33 1398/09/11 11,300,000 تومان
محسن 23:15 1398/09/11 11,100,000 تومان
امین 22:37 1398/09/11 11,000,000 تومان
سید رضا 18:34 1398/09/11 10,900,000 تومان
محسن 18:33 1398/09/11 10,700,000 تومان
سید رضا 18:28 1398/09/11 10,600,000 تومان
محسن 12:53 1398/09/10 10,400,000 تومان
راحله 14:41 1398/09/06 10,300,000 تومان
سید رضا 19:24 1398/09/05 10,200,000 تومان
راحله 18:52 1398/09/05 10,000,000 تومان
راحله 18:51 1398/09/05 9,900,000 تومان
سید رضا 18:43 1398/09/05 9,800,000 تومان
سید رضا 18:40 1398/09/05 9,600,000 تومان
سید رضا 18:38 1398/09/05 9,400,000 تومان
سید رضا 18:37 1398/09/05 9,200,000 تومان
راحله 18:31 1398/09/05 9,000,000 تومان
سید رضا 18:25 1398/09/05 8,900,000 تومان
سید رضا 18:24 1398/09/05 8,700,000 تومان
راحله 18:23 1398/09/05 8,500,000 تومان
سید رضا 18:15 1398/09/05 8,400,000 تومان
راحله 18:14 1398/09/05 8,200,000 تومان
سید رضا 18:14 1398/09/05 8,100,000 تومان
راحله 18:12 1398/09/05 7,900,000 تومان
سید رضا 18:11 1398/09/05 7,800,000 تومان
راحله 18:09 1398/09/05 7,600,000 تومان
سید رضا 18:09 1398/09/05 7,500,000 تومان
راحله 18:08 1398/09/05 7,300,000 تومان
سید رضا 18:04 1398/09/05 7,200,000 تومان
راحله 18:02 1398/09/05 7,000,000 تومان
سید رضا 17:55 1398/09/05 6,900,000 تومان
راحله 17:54 1398/09/05 6,700,000 تومان
سید رضا 17:44 1398/09/05 6,600,000 تومان
راحله 17:42 1398/09/05 6,400,000 تومان
سید رضا 17:41 1398/09/05 6,300,000 تومان
راحله 17:40 1398/09/05 6,100,000 تومان
سید رضا 17:38 1398/09/05 6,000,000 تومان
راحله 17:36 1398/09/05 5,800,000 تومان
سید رضا 17:34 1398/09/05 5,700,000 تومان
راحله 17:31 1398/09/05 5,500,000 تومان
سید رضا 17:30 1398/09/05 5,400,000 تومان
راحله 17:25 1398/09/05 5,200,000 تومان
سید رضا 17:20 1398/09/05 5,100,000 تومان