شماره طلایی

938-000-8888

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
Salim 15:46 1398/08/21 5,300,000 تومان
محسن 14:52 1398/08/21 5,200,000 تومان
Salim 05:36 1398/08/21 5,100,000 تومان