شماره طلایی

901-21-30000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها
ودیعه مورد نیاز جهت ثبت پیشنهاد:

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
علی رضا 20:10 1398/08/20 2,700,000 تومان
مجتبی 20:09 1398/08/20 2,500,000 تومان
علی رضا 20:06 1398/08/20 2,400,000 تومان
مجتبی 20:03 1398/08/20 2,200,000 تومان
علی رضا 19:21 1398/08/20 2,100,000 تومان