شماره طلایی

901-21-30000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
آرزو 12:30 1398/08/22 4,500,000 تومان
وحيد 12:27 1398/08/22 4,350,000 تومان
آرزو 12:25 1398/08/22 4,200,000 تومان
وحيد 12:21 1398/08/22 4,100,000 تومان
وحيد 12:20 1398/08/22 3,950,000 تومان
آرزو 06:24 1398/08/22 3,750,000 تومان
حامد 04:07 1398/08/22 3,650,000 تومان
آرزو 00:58 1398/08/22 3,550,000 تومان
حامد 00:54 1398/08/22 3,400,000 تومان
آرزو 19:48 1398/08/21 3,300,000 تومان
سید رضا 19:46 1398/08/21 3,150,000 تومان
آرزو 19:44 1398/08/21 3,050,000 تومان
سید رضا 14:35 1398/08/21 2,900,000 تومان
حامد 13:24 1398/08/21 2,800,000 تومان
سید رضا 20:10 1398/08/20 2,700,000 تومان
مجتبی 20:09 1398/08/20 2,500,000 تومان
سید رضا 20:06 1398/08/20 2,400,000 تومان
مجتبی 20:03 1398/08/20 2,200,000 تومان
سید رضا 19:21 1398/08/20 2,100,000 تومان