شماره طلایی

938-89-89-89-8

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
Salim 19:53 1398/09/05 2,700,000 تومان
فراز 19:30 1398/09/05 2,600,000 تومان
فراز 19:23 1398/09/05 2,500,000 تومان
Salim 19:19 1398/09/05 2,400,000 تومان
فراز 19:13 1398/09/05 2,300,000 تومان
Salim 15:27 1398/09/05 2,200,000 تومان
فراز 14:33 1398/09/05 2,100,000 تومان