شماره نقره ای

930-90-8888-9

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
یوسف 17:33 1398/08/17 650,000 تومان
داود 17:10 1398/08/17 600,000 تومان
یوسف 12:29 1398/08/17 550,000 تومان