شماره نقره ای

90-30-30-3003

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
سیدمحمدصادق 03:37 1398/07/21 1,700,000 تومان
محمد 00:06 1398/07/21 1,650,000 تومان
سیدمحمدصادق 18:13 1398/07/19 1,600,000 تومان
حسين 20:10 1398/07/16 1,550,000 تومان