شماره طلایی

937-337-37-37

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
Alireza 22:23 1398/07/25 7,000,000 تومان
محمد 22:11 1398/07/25 6,925,000 تومان
Alireza 16:53 1398/07/25 6,825,000 تومان
محمد 14:04 1398/07/25 6,750,000 تومان
Alireza 10:53 1398/07/25 6,700,000 تومان
محمد 10:37 1398/07/25 6,625,000 تومان
Alireza 06:36 1398/07/25 6,575,000 تومان
محمد 02:20 1398/07/25 6,500,000 تومان
Alireza 01:59 1398/07/25 6,450,000 تومان
محمد 00:02 1398/07/25 6,375,000 تومان
حسین 23:19 1398/07/24 6,275,000 تومان
Alireza 23:06 1398/07/24 6,200,000 تومان
Alireza 22:53 1398/07/24 6,100,000 تومان
محمد 22:50 1398/07/24 6,000,000 تومان
Alireza 21:00 1398/07/24 5,950,000 تومان
Alireza 21:00 1398/07/24 5,850,000 تومان
Alireza 21:00 1398/07/24 5,750,000 تومان
Alireza 20:59 1398/07/24 5,650,000 تومان
Alireza 20:59 1398/07/24 5,550,000 تومان
Alireza 20:59 1398/07/24 5,450,000 تومان
Alireza 20:59 1398/07/24 5,350,000 تومان
محمد 20:56 1398/07/24 5,250,000 تومان
Alireza 18:02 1398/07/24 5,200,000 تومان
محمد 14:16 1398/07/24 5,100,000 تومان
محمد 13:12 1398/07/24 5,000,000 تومان
Alireza 13:10 1398/07/24 4,950,000 تومان
محمد 13:07 1398/07/24 4,875,000 تومان
Alireza 13:01 1398/07/24 4,775,000 تومان
محمد 12:59 1398/07/24 4,700,000 تومان
Alireza 12:23 1398/07/24 4,600,000 تومان
محمد 12:07 1398/07/24 4,525,000 تومان
Alireza 11:33 1398/07/24 4,425,000 تومان
محمد 11:31 1398/07/24 4,350,000 تومان
Alireza 08:52 1398/07/24 4,300,000 تومان
محمد 08:48 1398/07/24 4,225,000 تومان
Alireza 08:47 1398/07/24 4,175,000 تومان
محمد 08:44 1398/07/24 4,100,000 تومان
Alireza 08:41 1398/07/24 4,050,000 تومان
محمد 08:30 1398/07/24 3,950,000 تومان
Alireza 08:27 1398/07/24 3,900,000 تومان
محمد 04:38 1398/07/24 3,825,000 تومان
مقداد 04:37 1398/07/24 3,775,000 تومان
محمد 03:19 1398/07/24 3,725,000 تومان
Alireza 03:18 1398/07/24 3,675,000 تومان
محمد 01:09 1398/07/24 3,600,000 تومان
Alireza 00:33 1398/07/24 3,550,000 تومان
مقداد 23:18 1398/07/23 3,475,000 تومان
محمد 23:07 1398/07/23 3,425,000 تومان
مقداد 22:25 1398/07/23 3,375,000 تومان
محمد 18:54 1398/07/23 3,325,000 تومان
مقداد 18:53 1398/07/23 3,275,000 تومان
محمد 15:42 1398/07/23 3,225,000 تومان
مقداد 15:40 1398/07/23 3,175,000 تومان
محمد 13:48 1398/07/23 3,125,000 تومان
محمد 13:06 1398/07/23 3,025,000 تومان
محمد 12:55 1398/07/23 2,975,000 تومان
Alireza 12:26 1398/07/23 2,875,000 تومان
محمد 12:19 1398/07/23 2,775,000 تومان
Alireza 18:10 1398/07/21 2,725,000 تومان
محمد رضا 15:02 1398/07/21 2,625,000 تومان
Alireza 10:24 1398/07/18 2,575,000 تومان
محمد 22:28 1398/07/17 2,500,000 تومان
Salim 21:16 1398/07/17 2,400,000 تومان
مقداد 19:09 1398/07/17 2,300,000 تومان
Salim 17:30 1398/07/17 2,250,000 تومان
Alireza 17:03 1398/07/17 2,200,000 تومان
مقداد 16:11 1398/07/17 2,100,000 تومان
Salim 15:59 1398/07/17 2,050,000 تومان
مقداد 15:53 1398/07/17 2,000,000 تومان
Salim 14:49 1398/07/17 1,950,000 تومان
Alireza 09:35 1398/07/17 1,900,000 تومان
Salim 00:44 1398/07/17 1,825,000 تومان
Alireza 23:38 1398/07/16 1,775,000 تومان
Salim 20:21 1398/07/16 1,675,000 تومان
مقداد 18:20 1398/07/16 1,625,000 تومان
Salim 17:48 1398/07/16 1,550,000 تومان