شماره طلایی

905-0000-509

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مهرداد 07:38 1398/07/25 3,750,000 تومان
مقداد 02:19 1398/07/25 3,650,000 تومان
مقداد 00:47 1398/07/25 3,550,000 تومان
مهرداد 19:20 1398/07/24 3,450,000 تومان
روح اله 14:14 1398/07/24 3,350,000 تومان
مهرداد 10:11 1398/07/24 3,250,000 تومان
مقداد 04:37 1398/07/24 3,150,000 تومان
روح اله 23:49 1398/07/23 3,050,000 تومان
مقداد 18:17 1398/07/23 2,950,000 تومان
روح اله 17:26 1398/07/23 2,850,000 تومان
مقداد 15:33 1398/07/23 2,750,000 تومان
مجید 23:14 1398/07/19 2,650,000 تومان