شماره طلایی

901-000000-2

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
سیف الله 23:48 1398/07/25 49,050,000 تومان
حامد 17:51 1398/07/25 47,550,000 تومان
سیف الله 15:23 1398/07/25 46,550,000 تومان
حامد 15:12 1398/07/25 44,550,000 تومان
سیف الله 13:50 1398/07/25 43,550,000 تومان
حامد 07:53 1398/07/25 42,050,000 تومان
مقداد 02:18 1398/07/25 41,050,000 تومان
سیف الله 02:13 1398/07/25 40,050,000 تومان
حامد 20:16 1398/07/24 39,050,000 تومان
مقداد 14:50 1398/07/24 38,050,000 تومان
هاشم 08:51 1398/07/24 37,050,000 تومان
مقداد 04:37 1398/07/24 36,050,000 تومان
هاشم 01:28 1398/07/24 35,050,000 تومان
مقداد 22:25 1398/07/23 34,050,000 تومان
هاشم 19:28 1398/07/23 33,050,000 تومان
مقداد 15:37 1398/07/23 32,050,000 تومان
Privte 10:24 1398/07/23 31,050,000 تومان