شماره طلایی

901-111-12-13

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حسين 09:13 1398/07/18 10,175,000 تومان
Yousof 06:53 1398/07/18 10,100,000 تومان
حسين 00:53 1398/07/18 10,000,000 تومان
حسين 00:53 1398/07/18 9,900,000 تومان
Yousof 00:50 1398/07/18 9,800,000 تومان
حسين 00:14 1398/07/18 9,700,000 تومان
Yousof 00:13 1398/07/18 9,600,000 تومان
حسين 00:02 1398/07/18 9,500,000 تومان
حسين 00:02 1398/07/18 9,400,000 تومان
Yousof 23:56 1398/07/17 9,300,000 تومان
حسين 23:48 1398/07/17 9,200,000 تومان
Yousof 23:47 1398/07/17 9,100,000 تومان
حسين 23:46 1398/07/17 9,000,000 تومان
حسين 23:46 1398/07/17 8,900,000 تومان
حسين 23:45 1398/07/17 8,800,000 تومان
حسين 23:45 1398/07/17 8,700,000 تومان
Yousof 23:44 1398/07/17 8,600,000 تومان
حسين 23:43 1398/07/17 8,500,000 تومان
حسين 23:43 1398/07/17 8,400,000 تومان
حسين 23:43 1398/07/17 8,300,000 تومان
حسين 23:43 1398/07/17 8,200,000 تومان
Yousof 23:42 1398/07/17 8,100,000 تومان
حسين 23:42 1398/07/17 8,000,000 تومان
حسين 23:42 1398/07/17 7,900,000 تومان
حسين 23:42 1398/07/17 7,800,000 تومان
حسين 23:41 1398/07/17 7,700,000 تومان
حسين 23:41 1398/07/17 7,600,000 تومان
Yousof 23:41 1398/07/17 7,500,000 تومان
حسين 23:41 1398/07/17 7,400,000 تومان
حسين 23:40 1398/07/17 7,300,000 تومان
حسين 23:40 1398/07/17 7,200,000 تومان
حسين 23:40 1398/07/17 7,100,000 تومان
Yousof 23:39 1398/07/17 7,000,000 تومان
Yousof 23:39 1398/07/17 6,900,000 تومان
حسين 23:38 1398/07/17 6,800,000 تومان
Yousof 23:37 1398/07/17 6,700,000 تومان
Yousof 23:35 1398/07/17 6,600,000 تومان
حسين 23:34 1398/07/17 6,500,000 تومان
Yousof 23:32 1398/07/17 6,400,000 تومان
Yousof 23:32 1398/07/17 6,300,000 تومان
Yousof 23:31 1398/07/17 6,200,000 تومان
حسين 23:29 1398/07/17 6,100,000 تومان
Yousof 23:25 1398/07/17 6,000,000 تومان
حسين 23:23 1398/07/17 5,900,000 تومان
Yousof 23:21 1398/07/17 5,800,000 تومان
حسين 23:15 1398/07/17 5,700,000 تومان
Yousof 23:11 1398/07/17 5,600,000 تومان
حسين 23:02 1398/07/17 5,500,000 تومان
Yousof 23:00 1398/07/17 5,400,000 تومان
حسين 22:59 1398/07/17 5,300,000 تومان
Yousof 22:52 1398/07/17 5,200,000 تومان
حسين 22:45 1398/07/17 5,100,000 تومان
Yousof 22:43 1398/07/17 5,000,000 تومان
حسين 22:36 1398/07/17 4,900,000 تومان
Yousof 22:32 1398/07/17 4,800,000 تومان
حسين 22:24 1398/07/17 4,700,000 تومان
Yousof 22:20 1398/07/17 4,600,000 تومان
حسين 22:17 1398/07/17 4,500,000 تومان
Yousof 22:13 1398/07/17 4,400,000 تومان
حسين 22:12 1398/07/17 4,300,000 تومان
Yousof 22:07 1398/07/17 4,200,000 تومان
حسين 21:59 1398/07/17 4,100,000 تومان
Yousof 21:50 1398/07/17 4,025,000 تومان
حسين 20:35 1398/07/17 3,925,000 تومان
Yousof 18:08 1398/07/17 3,850,000 تومان
سعید 18:05 1398/07/17 3,750,000 تومان
Yousof 16:56 1398/07/17 3,675,000 تومان
فرید 16:17 1398/07/17 3,575,000 تومان
Yousof 14:43 1398/07/17 3,525,000 تومان
سعید 14:18 1398/07/17 3,425,000 تومان
Yousof 10:25 1398/07/17 3,350,000 تومان
Yousof 08:11 1398/07/17 3,250,000 تومان
سوسن 06:53 1398/07/17 3,150,000 تومان
Yousof 06:52 1398/07/17 3,050,000 تومان
سوسن 06:47 1398/07/17 2,950,000 تومان
Yousof 00:51 1398/07/17 2,900,000 تومان
فرید 00:06 1398/07/17 2,800,000 تومان
Yousof 19:06 1398/07/16 2,750,000 تومان
سوسن 18:37 1398/07/16 2,650,000 تومان
Yousof 13:49 1398/07/16 2,600,000 تومان
سوسن 13:08 1398/07/16 2,500,000 تومان
Yousof 13:07 1398/07/16 2,450,000 تومان
سوسن 13:05 1398/07/16 2,350,000 تومان
Yousof 11:44 1398/07/16 2,300,000 تومان
سوسن 11:41 1398/07/16 2,200,000 تومان
فرید 11:36 1398/07/16 2,150,000 تومان
سوسن 11:34 1398/07/16 2,100,000 تومان
Yousof 11:30 1398/07/16 2,050,000 تومان
سوسن 11:16 1398/07/16 1,975,000 تومان
Yousof 11:09 1398/07/16 1,925,000 تومان
سوسن 10:57 1398/07/16 1,850,000 تومان
حامد 09:20 1398/07/16 1,800,000 تومان
Yousof 10:12 1398/07/13 1,750,000 تومان
بهادر 00:20 1398/07/13 1,675,000 تومان
بهادر 00:20 1398/07/13 1,600,000 تومان