شماره طلایی

905-906-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مقداد 04:42 1398/07/19 7,600,000 تومان
دکتر آرام 03:00 1398/07/19 7,500,000 تومان
مقداد 22:18 1398/07/18 7,400,000 تومان
دکتر آرام 21:37 1398/07/18 7,300,000 تومان
مقداد 16:14 1398/07/18 7,200,000 تومان
حامد 10:25 1398/07/18 7,100,000 تومان
مقداد 04:51 1398/07/18 7,000,000 تومان
حامد 02:04 1398/07/18 6,900,000 تومان
مقداد 21:29 1398/07/17 6,800,000 تومان
حامد 21:26 1398/07/17 6,700,000 تومان
مقداد 15:52 1398/07/17 6,600,000 تومان
حامد 15:48 1398/07/17 6,500,000 تومان
مقداد 10:27 1398/07/17 6,400,000 تومان
حامد 09:58 1398/07/17 6,300,000 تومان
مقداد 04:30 1398/07/17 6,200,000 تومان
حامد 02:08 1398/07/17 6,100,000 تومان
مقداد 20:55 1398/07/16 6,000,000 تومان
روح اله 20:52 1398/07/16 5,850,000 تومان
مقداد 15:54 1398/07/16 5,750,000 تومان
روح اله 15:51 1398/07/16 5,600,000 تومان
مقداد 10:58 1398/07/16 5,500,000 تومان
حامد 09:18 1398/07/16 5,350,000 تومان
روح اله 10:43 1398/07/13 5,250,000 تومان
مقداد 14:12 1398/07/11 5,150,000 تومان