بسته طلایی شماره های رند

901-99999-66

901-99999-67

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حسام الدین 17:22 1398/06/22 5,300,000 تومان
علي 19:29 1398/06/21 5,100,000 تومان