شماره طلایی

930-0000-999

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
محمد 14:31 1398/06/19 5,300,000 تومان
علي 11:38 1398/06/18 5,150,000 تومان