شماره طلایی

903-30-33333

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
فرهاد 17:24 1398/06/13 16,600,000 تومان
دانیال 16:55 1398/06/13 16,500,000 تومان
فرهاد 10:58 1398/06/13 16,400,000 تومان
دانیال 06:02 1398/06/13 16,300,000 تومان
فرهاد 04:14 1398/06/13 16,200,000 تومان
سیدعلی 01:33 1398/06/13 16,100,000 تومان
فرهاد 00:39 1398/06/13 15,800,000 تومان
سیدعلی 00:25 1398/06/13 15,700,000 تومان
فرهاد 22:26 1398/06/12 15,400,000 تومان
دانیال 22:07 1398/06/12 15,300,000 تومان
فرهاد 16:18 1398/06/12 15,200,000 تومان
دانیال 10:55 1398/06/12 15,100,000 تومان