شماره طلایی

930-330-3000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حسن 20:39 1398/05/29 3,250,000 تومان
مجيد 14:40 1398/05/29 3,100,000 تومان