شماره طلایی

933-133-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حامد 22:32 1398/05/22 5,700,000 تومان
سعید 17:46 1398/05/22 5,600,000 تومان
مهدی 14:13 1398/05/22 5,450,000 تومان
سعید 14:01 1398/05/22 5,350,000 تومان
مهدی 10:58 1398/05/22 5,200,000 تومان
کاظم 01:20 1398/05/19 5,100,000 تومان