شماره نقره ای

903-99-190-99

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حشمت 12:24 1398/06/05 625,000 تومان
سید محمد علی 11:24 1398/06/05 575,000 تومان