شماره طلایی

905-56-70000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
حامد 01:03 1398/04/26 3,500,000 تومان
Given nedboy 19:33 1398/04/25 3,400,000 تومان
حامد 19:30 1398/04/25 3,300,000 تومان
Given nedboy 14:14 1398/04/25 3,200,000 تومان
حامد 09:52 1398/04/25 3,100,000 تومان