شماره طلایی

938-800-8000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
امیر 16:17 1398/04/11 8,800,000 تومان
امیر 16:17 1398/04/11 8,700,000 تومان
امیر 16:17 1398/04/11 8,500,000 تومان
امیر 16:17 1398/04/11 8,300,000 تومان
سیدمحمد 15:33 1398/04/11 8,100,000 تومان
امیر 14:22 1398/04/11 8,000,000 تومان
امیر 14:22 1398/04/11 7,900,000 تومان
امیر 14:22 1398/04/11 7,750,000 تومان
امیر 14:22 1398/04/11 7,550,000 تومان
امیر 14:22 1398/04/11 7,350,000 تومان
سیدمحمد 14:15 1398/04/11 7,150,000 تومان
امیر 14:11 1398/04/11 7,000,000 تومان
امیر 14:11 1398/04/11 6,850,000 تومان
امیر 14:11 1398/04/11 6,700,000 تومان
امیر 14:10 1398/04/11 6,500,000 تومان
امیر 14:10 1398/04/11 6,300,000 تومان
سیدمحمد 13:59 1398/04/11 6,150,000 تومان
امیر 13:47 1398/04/11 6,000,000 تومان
امیر 13:46 1398/04/11 5,850,000 تومان
امیر 13:46 1398/04/11 5,700,000 تومان
سیدمحمد 13:37 1398/04/11 5,550,000 تومان
امیر 13:17 1398/04/11 5,400,000 تومان
سیدمحمد 13:03 1398/04/11 5,250,000 تومان
امیر 13:00 1398/04/11 5,150,000 تومان