شماره طلایی

939-10000-12

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مهرداد 14:41 1398/04/11 5,350,000 تومان
دانیال 16:39 1398/04/05 5,200,000 تومان
مهدی 13:37 1398/04/05 5,100,000 تومان