شماره نقره ای

905-101-102-3

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مجتبی 14:20 1398/05/06 625,000 تومان
Reza 13:18 1398/05/05 575,000 تومان