شماره نقره ای

938-88-44-000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
علی 21:47 1398/03/28 1,200,000 تومان
بهزاد 21:41 1398/03/28 1,150,000 تومان
محمدرضا 17:29 1398/03/28 1,100,000 تومان
naser 17:28 1398/03/28 1,050,000 تومان
محمدرضا 17:12 1398/03/28 1,000,000 تومان
naser 14:24 1398/03/28 900,000 تومان
بهزاد 09:42 1398/03/27 850,000 تومان
saeed 15:26 1398/03/22 800,000 تومان