شماره طلایی

938-338-38-38

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها
ودیعه مورد نیاز جهت ثبت پیشنهاد:

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
احسان 18:17 1398/03/29 2,900,000 تومان
مازیار 17:56 1398/03/29 2,850,000 تومان
احسان 15:06 1398/03/29 2,750,000 تومان
مازیار 12:08 1398/03/29 2,650,000 تومان
صمد 11:55 1398/03/29 2,550,000 تومان
مازیار 09:14 1398/03/29 2,500,000 تومان
صمد 08:34 1398/03/29 2,450,000 تومان
مازیار 06:56 1398/03/29 2,400,000 تومان
صمد 03:04 1398/03/29 2,350,000 تومان
مازیار 02:43 1398/03/29 2,300,000 تومان
صمد 01:52 1398/03/29 2,250,000 تومان
مازیار 20:48 1398/03/28 2,200,000 تومان
صمد 20:34 1398/03/28 2,150,000 تومان
مازیار 15:36 1398/03/28 2,100,000 تومان
عليرضا 15:07 1398/03/28 2,050,000 تومان
مازیار 12:57 1398/03/28 2,000,000 تومان
عليرضا 12:55 1398/03/28 1,900,000 تومان
مازیار 12:52 1398/03/28 1,850,000 تومان
عليرضا 11:36 1398/03/28 1,800,000 تومان
مازیار 11:34 1398/03/28 1,750,000 تومان
عليرضا 11:25 1398/03/28 1,700,000 تومان
مازیار 11:00 1398/03/28 1,650,000 تومان
عليرضا 10:48 1398/03/28 1,600,000 تومان
مازیار 00:38 1398/03/28 1,550,000 تومان