شماره نقره ای

901-100-20-30

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
azar 12:05 1398/03/28 1,975,000 تومان
علی 11:14 1398/03/28 1,875,000 تومان
azar 22:09 1398/03/27 1,800,000 تومان
کاظم 21:36 1398/03/27 1,700,000 تومان
علی 03:58 1398/03/27 1,650,000 تومان
کاظم 00:07 1398/03/27 1,575,000 تومان