شماره طلایی

938-100-10-10

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
علی 13:39 1398/03/29 9,500,000 تومان
mehdi 13:36 1398/03/29 9,400,000 تومان
علی 10:08 1398/03/29 9,300,000 تومان
mehdi 08:55 1398/03/29 9,150,000 تومان
علی 08:19 1398/03/29 9,050,000 تومان
azar 03:44 1398/03/29 8,950,000 تومان
mehdi 02:16 1398/03/29 8,800,000 تومان
علی 22:58 1398/03/28 8,700,000 تومان
mehdi 22:47 1398/03/28 8,600,000 تومان
علی 21:05 1398/03/28 8,500,000 تومان
mehdi 21:02 1398/03/28 8,350,000 تومان
علی 20:51 1398/03/28 8,250,000 تومان
mehdi 20:45 1398/03/28 8,150,000 تومان
علی 20:37 1398/03/28 8,050,000 تومان
mehdi 20:34 1398/03/28 7,950,000 تومان
علی 19:10 1398/03/28 7,850,000 تومان
ايمان 19:00 1398/03/28 7,750,000 تومان
ايمان 18:59 1398/03/28 7,600,000 تومان
ايمان 18:59 1398/03/28 7,450,000 تومان
ايمان 18:59 1398/03/28 7,300,000 تومان
ايمان 18:59 1398/03/28 7,150,000 تومان
علی 18:10 1398/03/28 7,000,000 تومان
ايمان 18:06 1398/03/28 6,800,000 تومان
ايمان 18:06 1398/03/28 6,650,000 تومان
علی 17:15 1398/03/28 6,500,000 تومان
mehdi 17:04 1398/03/28 6,400,000 تومان
ايمان 17:02 1398/03/28 6,300,000 تومان
mehdi 16:59 1398/03/28 6,150,000 تومان
علی 16:24 1398/03/28 6,050,000 تومان
ايمان 16:06 1398/03/28 5,950,000 تومان
mehdi 12:32 1398/03/28 5,800,000 تومان
azar 12:08 1398/03/28 5,650,000 تومان
mehdi 10:34 1398/03/28 5,550,000 تومان
azar 22:23 1398/03/27 5,400,000 تومان
کاظم 21:26 1398/03/27 5,200,000 تومان
علی 09:35 1398/03/27 5,100,000 تومان