شماره نقره ای

937-155-77-77

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
Komeil 10:06 1398/03/01 1,650,000 تومان
مازیار 07:43 1398/03/01 1,600,000 تومان
Komeil 02:52 1398/03/01 1,550,000 تومان
مازیار 02:01 1398/03/01 1,500,000 تومان
Komeil 00:51 1398/03/01 1,450,000 تومان
مازیار 23:32 1398/02/31 1,400,000 تومان
Komeil 22:39 1398/02/31 1,350,000 تومان
مازیار 19:10 1398/02/31 1,300,000 تومان
Komeil 18:33 1398/02/31 1,250,000 تومان
مازیار 16:29 1398/02/31 1,200,000 تومان
Komeil 14:37 1398/02/31 1,150,000 تومان
مازیار 14:31 1398/02/31 1,100,000 تومان
Komeil 19:27 1398/02/29 1,050,000 تومان