شماره طلایی

90-10-10-20-20

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
میلاد 19:00 1398/03/01 4,100,000 تومان
هاشم 14:27 1398/03/01 4,000,000 تومان
طه 12:42 1398/03/01 3,800,000 تومان
هاشم 12:34 1398/03/01 3,650,000 تومان
میلاد 07:02 1398/03/01 3,550,000 تومان
هاشم 03:51 1398/03/01 3,450,000 تومان
میلاد 03:11 1398/03/01 3,250,000 تومان
طه 23:42 1398/02/31 3,150,000 تومان
میلاد 21:03 1398/02/31 3,000,000 تومان
طه 18:06 1398/02/31 2,900,000 تومان
میلاد 15:31 1398/02/31 2,750,000 تومان
fariba 15:25 1398/02/31 2,650,000 تومان
میلاد 14:22 1398/02/31 2,550,000 تومان
هاشم 04:30 1398/02/31 2,450,000 تومان
میلاد 16:25 1398/02/25 2,250,000 تومان
محمد 21:03 1398/02/24 2,150,000 تومان