شماره طلایی

930-1300000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
اکبر 00:05 1398/03/03 33,100,000 تومان
احمد 22:47 1398/03/02 33,000,000 تومان
احمد 22:47 1398/03/02 32,600,000 تومان
احمد 22:47 1398/03/02 32,100,000 تومان
اکبر 21:40 1398/03/02 31,600,000 تومان
احمد 17:52 1398/03/02 31,500,000 تومان
احمد 17:50 1398/03/02 31,000,000 تومان
احمد 17:50 1398/03/02 30,500,000 تومان
اکبر 17:20 1398/03/02 30,000,000 تومان
احمد 15:15 1398/03/02 29,650,000 تومان
احمد 15:13 1398/03/02 29,150,000 تومان
اکبر 14:47 1398/03/02 28,650,000 تومان
احمد 12:45 1398/03/02 28,550,000 تومان
احمد 12:41 1398/03/02 28,250,000 تومان
احمد 12:41 1398/03/02 27,750,000 تومان
اکبر 12:38 1398/03/02 27,250,000 تومان
احمد 12:37 1398/03/02 27,150,000 تومان
احمد 12:37 1398/03/02 26,650,000 تومان
احمد 12:37 1398/03/02 26,150,000 تومان
احمد 12:37 1398/03/02 25,650,000 تومان
اکبر 12:34 1398/03/02 25,150,000 تومان
احمد 12:02 1398/03/02 25,050,000 تومان
احمد 12:00 1398/03/02 24,800,000 تومان
اکبر 08:46 1398/03/02 24,300,000 تومان
احمد 08:36 1398/03/02 24,200,000 تومان
اکبر 03:58 1398/03/02 23,700,000 تومان
احمد 01:25 1398/03/02 23,600,000 تومان
اکبر 23:57 1398/03/01 23,100,000 تومان
احمد 22:06 1398/03/01 23,000,000 تومان
احمد 22:05 1398/03/01 22,600,000 تومان
اکبر 20:40 1398/03/01 22,100,000 تومان
احمد 20:34 1398/03/01 22,000,000 تومان
احمد 20:33 1398/03/01 21,500,000 تومان
اکبر 19:46 1398/03/01 21,200,000 تومان
احمد 19:42 1398/03/01 21,100,000 تومان
اکبر 19:24 1398/03/01 20,700,000 تومان
احمد 18:37 1398/03/01 20,600,000 تومان
معصومه 13:10 1398/03/01 20,300,000 تومان
پیمان 13:06 1398/03/01 20,000,000 تومان
معصومه 07:13 1398/03/01 19,900,000 تومان
محمدرضا 01:28 1398/03/01 19,600,000 تومان
معصومه 01:25 1398/03/01 19,300,000 تومان
محمدرضا 01:21 1398/03/01 19,000,000 تومان
پیمان 01:18 1398/03/01 18,800,000 تومان
محمدرضا 01:10 1398/03/01 18,300,000 تومان
پیمان 01:08 1398/03/01 18,100,000 تومان
محمدرضا 01:02 1398/03/01 17,600,000 تومان
پیمان 22:47 1398/02/31 17,450,000 تومان
محمدرضا 22:40 1398/02/31 16,950,000 تومان
پیمان 22:00 1398/02/31 16,650,000 تومان
احمد 21:36 1398/02/31 16,150,000 تومان
معصومه 16:57 1398/02/31 15,850,000 تومان
پیمان 15:25 1398/02/31 15,500,000 تومان
اکبر 11:53 1398/02/31 15,100,000 تومان
محمدرضا 11:40 1398/02/31 14,600,000 تومان
اکبر 11:37 1398/02/31 14,300,000 تومان
اکبر 11:37 1398/02/31 13,800,000 تومان
محمدرضا 11:35 1398/02/31 13,300,000 تومان
اکبر 11:33 1398/02/31 13,000,000 تومان
محمدرضا 11:32 1398/02/31 12,500,000 تومان
اکبر 11:30 1398/02/31 12,200,000 تومان
علیرضا 22:40 1398/02/26 12,100,000 تومان