شماره طلایی

936-11111-61

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مازیار 17:55 1398/02/25 7,050,000 تومان
مجتبی 15:03 1398/02/25 6,950,000 تومان
مازیار 14:01 1398/02/25 6,750,000 تومان
مجتبی 13:21 1398/02/25 6,650,000 تومان
مازیار 09:18 1398/02/25 6,450,000 تومان
arman 08:55 1398/02/25 6,300,000 تومان
مازیار 08:08 1398/02/25 6,200,000 تومان
arman 07:50 1398/02/25 6,100,000 تومان
مازیار 07:02 1398/02/25 6,000,000 تومان
ايمان 03:11 1398/02/25 5,850,000 تومان
مازیار 02:32 1398/02/25 5,700,000 تومان
ايمان 02:21 1398/02/25 5,600,000 تومان
مازیار 01:29 1398/02/25 5,450,000 تومان
ايمان 20:48 1398/02/24 5,350,000 تومان
arman 17:07 1398/02/24 5,200,000 تومان
مجتبی 17:02 1398/02/24 5,000,000 تومان
arman 14:51 1398/02/24 4,850,000 تومان
مجتبی 14:49 1398/02/24 4,700,000 تومان
arman 12:07 1398/02/24 4,550,000 تومان
arman 11:56 1398/02/24 4,350,000 تومان
ايمان 11:52 1398/02/24 4,200,000 تومان
arman 06:56 1398/02/24 4,050,000 تومان
ابوالفضل 00:07 1398/02/24 3,900,000 تومان
arman 22:07 1398/02/23 3,700,000 تومان
ايمان 21:51 1398/02/23 3,550,000 تومان
arman 16:29 1398/02/23 3,400,000 تومان
ابوالفضل 16:26 1398/02/23 3,250,000 تومان
arman 12:44 1398/02/23 3,150,000 تومان