شماره طلایی

937-7000007

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مازیار 12:32 1398/02/26 67,000,000 تومان
Saeed 11:31 1398/02/26 66,000,000 تومان
مازیار 05:34 1398/02/26 65,000,000 تومان
Saeed 02:40 1398/02/26 64,000,000 تومان
مازیار 00:02 1398/02/26 63,000,000 تومان
Saeed 18:06 1398/02/25 62,000,000 تومان
مازیار 16:24 1398/02/25 60,000,000 تومان
Saeed 15:10 1398/02/25 59,000,000 تومان
مازیار 14:01 1398/02/25 58,000,000 تومان
Saeed 11:32 1398/02/25 57,000,000 تومان
مازیار 11:29 1398/02/25 55,000,000 تومان
Saeed 11:17 1398/02/25 54,000,000 تومان
مازیار 10:39 1398/02/25 53,000,000 تومان
علی 08:04 1398/02/25 52,000,000 تومان
مازیار 04:38 1398/02/25 50,000,000 تومان
علی 03:46 1398/02/25 49,000,000 تومان
Parisa 03:38 1398/02/25 47,150,000 تومان
علی 03:28 1398/02/25 46,150,000 تومان
مازیار 21:50 1398/02/24 45,000,000 تومان
محمد 21:40 1398/02/24 43,000,000 تومان
علی 21:36 1398/02/24 42,000,000 تومان
مازیار 20:18 1398/02/24 41,000,000 تومان
علی 19:33 1398/02/24 40,000,000 تومان
مازیار 19:01 1398/02/24 39,000,000 تومان
محمد 18:58 1398/02/24 38,000,000 تومان
مازیار 17:00 1398/02/24 37,000,000 تومان
محمد 15:38 1398/02/24 36,000,000 تومان
Parisa 13:04 1398/02/24 35,000,000 تومان
مازیار 12:55 1398/02/24 33,000,000 تومان
صمد 12:49 1398/02/24 32,000,000 تومان
مازیار 12:32 1398/02/24 31,000,000 تومان
صمد 12:04 1398/02/24 30,000,000 تومان
Parisa 09:57 1398/02/24 29,000,000 تومان
محمد 09:51 1398/02/24 27,500,000 تومان
Parisa 11:18 1398/02/23 26,500,000 تومان
محمد 09:39 1398/02/22 25,000,000 تومان
Parisa 20:18 1398/02/21 24,000,000 تومان
محمد 12:01 1398/02/19 22,500,000 تومان
Ali 15:00 1398/02/18 21,500,000 تومان