شماره طلایی

905-56-56-56-5

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
امیرحسین 02:13 1398/02/30 2,250,000 تومان
احمد 11:51 1398/02/26 2,100,000 تومان